وضع S&Q | Vlog camera ZV-1F | Sony

Надпис "Бавно и бързо"

 

Надпис "Превключете в режим бързо и бавно" върху близък план на потребител, който натиска бутона S&Q (бързо и бавно) на ZV-1F

 

Надпис "Забавен каданс (5x)" върху последователност в забавен каданс на скейтър, който скача със скейтборд в градски скейтърски парк

 

Надпис "Ускорение на времето (3x)" върху поредица в забързан каданс на друг скейтър в същия парк

 

Лого "SONY"