Регулаторна и друга информация за държавата ви

Научете информация във връзка с регламента за държавата ви във връзка с продуктите Sony.

Енергийна ефективност

Информация за екологичния дизайн на външното електрозахранване:

По отношение на информацията относно изискванията за екопроектиране за външно електрозахранване в съответствие с приложение II, точка 2(б) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1782 НА КОМИСИЯТА от 1 октомври 2019 година за определяне на изискванията за екопроектиране за външни електрозахранващи устройства съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията вижте връзката, където може да потърсите информацията за външното електрозахранващо устройство по наименование на модела на външното електрозахранващо устройство:

Как да тълкувате етикета на ЕС за енергийна ефективност

Енергийните етикети са азбучни оценки в диапазон от 'A++' (най-ефективни) до 'F' (най-малко ефективни). Съгласно регламент 1062/2010 на ЕС всички телевизори, предлагани за продажба в магазините и онлайн трябва да носят енергиен етикет. Понастоящем енергийните етикети се използват. Ограниченията за класовете на енергийна ефективност с времето се адаптират от Европейската комисия.

Енергийна ефективност

Годишната консумация на енергия от XYZ kWh е въз основа на консумацията на енергия на телевизора при работа в продължение на 4 часа дневно за 365 дни. Реалната стойност ще зависи от начина на използване на телевизора

В Sony сме ангажирани с това постоянно да разработваме и произвеждаме продукти, които са с всяка година по-ефективни от предходните модели. Всъщност повечето ни телевизори имат оценка на Енергиен етикет A++ до A и няма оценки под B.

Връщане/рециклиране

Изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), отпадъци от батерии и опаковки

Електрическите и електронните уреди, батериите и акумулаторите, както и опаковъчните материали, не трябва да се считат за домакински отпадък при изхвърляне, а следва да се върнат чрез отделна система за събиране. Символът на задраскана кофа за боклук върху електрически или електронен уред или батерия пояснява това. Върху определени батерии този символ е възможно да се използва в комбинация с химичния символ на оловото (Pb), ако батерията съдържа над 0,004% олово.

Като осигурявате правилното изхвърляне на продуктите, батериите и опаковките, ще допринесете за предотвратяването на потенциално негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе могат да бъдат причинени при неправилно боравене с отпадъци. В зависимост от местоположението ви е възможно също да изхвърляте хартията, която не е опаковъчна, като ръководства, и CD/DVD чрез специализирани системи за събиране Рециклирането на тези материали помага за пестенето на природни ресурси.

За по-детайлна информация относно връщането и рециклирането на уредите, батериите или опаковката, моля, свържете се с местната си обществена служба, услугата за изхвърляне на домакинските отпадъци или магазина, където сте закупили уреда или батерията. За уредите, които изискват постоянна връзка с вградена батерия поради съображения за сигурност, ефективност или цялост на данните, тази батерия следва да се заменя само от квалифицирани лица.

За да осигурите правилната обработка на батерията и електрическото и електронното оборудване, предайте тези уреди в края на експлоатационния им срок в подходящ пункт за събиране на електрическо и електронно оборудване за рециклиране. За всички други батерии, моля, вижте раздела от упътването относно безопасното премахване на батерията от уреда. Моля, отстранете батерията и я предайте в подходящ пункт за събиране на отпадъчни батерии за рециклиране.

Директива ОЕЕО

Никога не изхвърляйте електронни уреди в потока за домакински отпадъци, те трябва да се рециклират отделно

Директива за батерии

Никога не изхвърляйте батерии в потока за домакински отпадъци, те трябва да се рециклират отделно

REACH

Регистрация, оценка, упълномощаване и ограничаване на химикалите

В допълнение към работата ни за ограничаване на използването на вредни вещества, Регламент № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) изисква всички фирми, които работят в рамките на ЕС, да спазват различни законови задължения, включително да информират клиентите си за използването на "вещества, предизвикващи сериозно безпокойство" (Substances of Very High Concern – SVHC), включени в т. нар. "списък на кандидатите REACH", в нашите продукти.