Приложими модели

Тази информация се отнася за следния(ите) модел(и) STR:

 • STR-DN2010

Относно това изтегляне

 • Име: N21E_1027.zip
 • Дата на разпространение: 25/03/2015
 • Нуждая ли се от актуализация?: Вашият фърмуер може да е вече актуализиран, особено ако имате нов модел STR. Ако не сте сигурни, следвайте тези инструкции, за да проверите коя версия на фърмуера имате
 • Предимства и подобрения:
  • Променя метода на разпространение на интернет радиото SHOUTcast.
   Забележка:Тази актуализация на фърмуер поддържа промяната на API за сървър на SHOUTcast. Няма промяна на спецификациите на функционалността на SHOUTcast
 • Ограничения: за използване само с модели STR, които се продават в Европа. Не всички модели се продават във всички държави

Инсталиране

Инсталиране на Setup Manager

За да актуализирате своя фърмуер, ще ви трябва приложението Setup Manager. Ако не сте инсталирали приложението Setup Manager, можете да го намерите на компактдиска, който сте получили с продукта си, или като изтеглите пакета на инсталиращата програма.

Как се инсталира Setup Manager

Изтегляне на най-новата версия

 1. Прочетете правилата и условията и поставете отметка в квадратчето, за да потвърдите, че ги приемате
 2. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) по-долу
 3. При подканата запазете файла на работния си плот

Инсталиране на софтуера

Уверете се, че оборудването е свързано

 1. При изключен приемник, го свържете към мрежата си, като използвате LAN кабел
 2. Уверете се, че приемникът е свързан към телевизора
 3. Включете приемника и изчакайте 30 – 50 секунди за комуникация чрез U-com
 4. Включете телевизора
 5. На дистанционното управление на приемника натиснете GUI MODE (Режим на ГПИ). GUI MODE ON (Режим ГПИ вкл.) се показва в прозореца на дисплея на приемника.
 6. Менюто се извежда на екрана на телевизора

Ако приемникът ви вече е бил конфигуриран за свързване с домашната ви мрежа, отидете на „Update the firmware“ (Актуализиране на фърмуера).

Свържете приемника си към домашната си мрежа

 1. На дистанционното управление използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу, за да изберете Settings (Настройки) > Network (Мрежа) > Network Setup (Настройка на мрежата).Settings (Настройки) > Network (Мрежа) > Network Setup (Настройки на мрежата)

  Sony

 2. В менюто Network Setup (Настройки на мрежата) изберете Internet Setup (Настройки на интернет)

  Sony

 3. На екрана Internet Setup (Настройки на интернет) изберете Connect Automatically (DHCP) (Автоматично свързване (DHCP)). Може да се появи съобщението „Connecting... Please wait.“ (Свързване... Моля, изчакайте).

  Sony

 4. Когато приемникът успешно се свърже с мрежата, изберете Finish (Край) и натиснете бутона Enter (Въвеждане)
 5. На дистанционното управление натиснете бутона GUI MODE (Режим на ГПИ) . GUI MODE OFF (Режим на ГПИ изкл.) се показва в прозореца на дисплея на приемника.

Актуализация на фърмуера

 1. На дистанционното управление натиснете бутона MENU (Меню) . Изберете System Settings (Настройки на системата) и след това натиснете бутона Enter (Въвеждане)
 2. Използвайте бутоните със стрелки нагоре/надолу, за да изберете UPDATE(PC) (Актуализиране (ПК)) и след това натиснете бутона Enter (Въвеждане)
 3. Използвайте бутоните със стрелки нагоре/надолу, за да изберете PERMIT (Разрешаване).
 4. На компютъра си стартирайте Setup Manager чрез двукратно щракване върху иконата на работния плот. Как се инсталира Setup Manager
 5. Щракнете двукратно върху иконата на приемника
 6. На екрана на приложението Setup Manager преместете лентата за превъртане отляво, за да изберете System (Система).
 7. На екрана System Settings (Настройки на системата) , вдясно от File Path (Път на файла), щракнете върху Browse (Преглед) , за да намерите изтегления файл за актуализиране на фърмуера N21E_1027.zip
 8. Щракнете върху Start Update (Стартиране на актуализация).
 9. На екрана Start Update (Стартиране на актуализация) щракнете върху Yes (Да) , за да стартирате процеса по актуализация. Тази актуализация завършва след 15 – 30 минути.
  Забележка: Индикаторът MULTI CHANNEL DECODING (Многоканално декодиране) на предния панел на приемника ще мига по време на актуализацията. След края на актуализацията индикаторът ще спре да мига.
 10. След завършване на актуализацията щракнете върху Exit (Изход).
 11. Изключете приемника и го разкачете от компютъра
 12. Актуализацията на фърмуера е завършена

Проверете текущата версия на фърмуер на приемника си

 1. На дистанционното управление на приемника натиснете GUI MODE (Режим на ГПИ). GUI MODE ON (Режим ГПИ вкл.) се показва в прозореца на дисплея на приемника.
 2. Менюто се извежда на екрана на телевизора
 3. На дистанционното управление натиснете бутона MENU (Меню) . Натиснете бутоните със стрелки нагоре/надолу, за да изберете System Settings (Настройки на системата) и след това натиснете бутона Enter (Въвеждане).
 4. Използвайте бутоните със стрелки нагоре/надолу, за да изберете VERSION x.xxx. (Версия x.xxx.) Това ще покаже текущата версия на фърмуера

Въпроси и отговори

Ако актуализацията е неуспешна:

 1. проверете дали сте изтеглили правилния файл за приемника си;
 2. проверете настройките на защитната стена. Софтуерът за защитна стена може да блокира приложението Setup Manager.
  • При използване на Windows Firewall: Добавете Setup Manager към настройката за изключения на Windows Firewall в панела за управление
  • При използване на други програми за защитна стена: Деактивирайте защитната стена или регистрирайте Setup Manager като разрешено приложение. Вижте помощта на програмата за защитна стена, която използвате, за подробности как се прави това

Информация за файл

Име на файла

 • N21E_1027.zip