Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Предоставя актуализации за сигурност (Нивото на сигурност, показано в менюто Settings (Настройки), ще бъде налично от ноември 2021 г.)

ВАЖНО:

 • Ще трябва да актуализирате фърмуера както на софтуера Music Center for PC, така и на Walkman до най-новите версии, за да подобрите стабилността на връзката. Ако никой от тях не е актуализиран до най-новата версия, има вероятност софтуерът Music Center for PC и Walkman устройството да не се свързват правилно.
 • Датата и часът трябва да бъдат зададени правилно на Walkman устройството или известието за актуализация може да не се появи. Ако те не са правилни, задайте датата и часа ръчно.

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Информация за файл

Версия на файла

 • Версия 4.06.00

Размер на файла

 • 865 MB (907 411 888 байта)

Дата на разпространение

 • 30-11-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако Вашият Walkman вече е актуализиран до версия на софтуера 4.06.00, не е необходимо да извършвате актуализацията.

 1. Плъзнете екрана Home (Начало) нагоре.
 2. Изберете Settings (Настройки) → System (Система) → About device (Относно устройството).
 3. Името на модела и версията на софтуера са показани съответно в Model & hardware (Модел и хардуер) и Build number (Номер на издание).

Преди да направите надстройка

 • Уверете се, че сте свързани към мрежата, докато се извършва обновяването.
 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат към по-стара версия.
 • След актуализацията настройката на Wireless playback quality (Качество при безжично възпроизвеждане) в Bluetooth функцията може да бъде възстановена до началната стойност (LDAC-Connection pref).
 • Екранът "Permissions" (Разрешения) може да се покаже след актуализацията. Ако това се случи, следвайте инструкциите на екрана.
 • Прехвърлете всички данни от Walkman към компютъра, тъй като при актуализацията може да се изгубят данни, които са останали на Walkman устройството.
 • Не можем да гарантираме, че няма да се повредят или изтрият песни или данни, когато се извършва тази актуализация.
 • За актуализацията са нужни около 2 GB празно пространство на Walkman устройството. Моля, проверете дали количеството свободно пространство е достатъчно.
 • Ако няма достатъчно свободно пространство на вградената флаш памет, прехвърлете всички ненужни данни обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство.
 • Уверете се, че зарядът на батерията на Walkman устройството е над 60% и е в състояние на зареждане.
 • По време на инсталирането на този файл се уверете, че сте вписани като администратор или като потребител с администраторски права.
 • Разходите за комуникация ще се поемат от потребителите.

Важна забележка

За клиенти, използващи Music Center for PC:

 • За да подобрите стабилността на връзката, моля, актуализирайте софтуера както на Music Center for PC, така и на Walkman устройството до най-новата версия.
 • Ако нито едно от двете НЕ е актуализирано до най-новата версия, е възможно да не успеят да се свържат.

Ако датата и часът не са правилно зададени в Walkman устройството, известието за актуализация може да не се появи. Затова, моля, проверете дали датата и часът са правилно зададени. Ако не са правилни, моля, задайте датата и часа ръчно.

Как да настроите датата и часа

 1. Плъзнете екрана Home (Начало) нагоре.
 2. След като докоснете иконката Clock (Часовник), ще се покажат текущите дата и час.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако датата и часът са правилни, Walkman устройството се появява в известието за актуализация и няма да е необходимо да продължите с останалата част от тази процедура.
 3. Върнете се на началния екран, като докоснете (начало на лентата за навигация) в долната част на екрана.
 4. Плъзнете екрана Home (Начало) нагоре.
 5. Натиснете елементите на менюто в следния ред: Settings (Настройки) – System (Система) – Date & time (Дата и час).
 6. Ако настройката Automatic date & time (Автоматична дата и час) е включена, докоснете Automatic date & time (Автоматична дата и час). Тогава ясно се показват Set date (Задаване на дата) и Set time (Задаване на час) в Automatic date & time (Автоматична дата и час).
 7. Докоснете Set date (Задаване на дата) и задайте правилната дата, ако е неправилна. След това докоснете OK, за да се върнете обратно към екрана Date & time (Дата и час).
 8. Докоснете Set time (Задаване на час) и задайте правилния час, ако е неправилен. След това докоснете OK, за да се върнете обратно към екрана Date & time (Дата и час).
 9. Докоснете Automatic date & time (Автоматична дата и час) за задаване на ON (ВКЛ.).

Изтегляне и инсталиране

Можете да надстроите по един от следните методи:

 • Актуализиране чрез Wi-Fi (безжична LAN мрежа)
 • Актуализиране с помощта на Music Center for PC

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

(1) Актуализиране чрез Wi-Fi (безжична LAN мрежа)

Свързвайки се към интернет чрез Wi-Fi, можете да изтеглите най-новия софтуер на Вашето Walkman устройство и да го актуализирате. Ако бъде пуснат най-новият софтуер, известието за актуализация се показва на дисплея, когато Walkman устройството е свързано към Wi-Fi.

 1. Свържете Walkman устройството към захранващ източник.
 2. Включете Wi-Fi функцията, за да свържете Walkman устройството към интернет.
 3. Плъзнете екрана Home (Начало) нагоре.
 4. Докоснете Settings (Настройки) → System (Система) → Advanced (Разширени) → System updates (Системни актуализации).
 5. Потвърдете внимателно съобщението и следвайте инструкциите на екрана, за да го актуализирате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се опитвате да актуализирате софтуера, може да се наложи да дадете разрешение за достъп до хранилището. Ако е така, моля, дайте разрешение за достъп до хранилището.

(2) Актуализиране с помощта на Music Center for PC

Music Center for PC е приложение за персонален компютър за управление на съдържание, което може да се използва за Walkman.
При стартиране Music Center for PC се свързва към сървър за актуализиране чрез интернет и проверява автоматично дали Walkman устройството има информация за актуализация.

 1. Изключете Wi-Fi функцията, за да прекратите връзката на Walkman устройството с интернет.
 2. Стартирайте Music Center for PC на компютър.
 3. Свържете Walkman устройството към компютъра.
 4. На дисплея на Walkman устройството се показва екран Use USB for (Използване на USB за). Докоснете File Transfer (Прехвърляне на файл) на екрана Use USB for (Използване на USB за), след което докоснете OK.
 5. Известието за актуализация се показва на екрана на компютъра. Потвърдете внимателно съобщението и следвайте инструкциите на екрана, за да го актуализирате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е необходимо, включете Wi-Fi функцията, за да свържете Walkman устройството към интернет.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

След актуализацията, моля, потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките.

 1. Плъзнете началния екран Home на Walkman устройството нагоре.
 2. Докоснете Settings (Настройки) → System (Система) → About device (Относно устройството), след което версията на софтуера се показва в Build number (Номер на изданието).
 3. Ако Build number (Номер на изданието) е 4.06.00, актуализацията е била успешна.