Ако сте актуализирали успешно своя Blu-ray плейър, използвайки метода "Надстройка чрез мрежа", не е необходимо да прилагате тази процедура.

Модели, за които е приложимо:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Ако това не е моделът на вашия BD плейър, моля щракнете тук, за да изберете подходящия модел.

Предупреждение:

 • Тази помощна програма може да бъде използвана само с Blu-ray плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.
 • Моля, следвайте внимателно инструкциите за надстройка. Неспазването на инструкциите може да прекъсне процеса на надстройка и да доведе до липса на реакция от плейъра или да наложи поправка.
 • Не изключвайте плейъра и не изваждайте кабела от контакта. Прекъсването на електрозахранването по време на инсталирането на надстройката на фърмуера може да доведе до липса на реакция от плейъра или да наложи поправка.
 • Вашият Blu-ray плейър ще се върне към фабрично зададените настройки. След инсталиране на надстройката е необходимо да конфигурирате своя плейър отново.
 • Използвайте нов записващ CD-R диск, за да запишете надстройката на фърмуера. Възможно е плейърът да не може да прочете коректно замърсен или надраскан диск.
 • Препоръчителна операционна система за компютъра, който ще изтегли надстройката на фърмуера:
  • Препоръчват се Mac OS X 10.6.3.
 • Необходим ви е компютър със записващо CD устройство.

Проверете версията на фърмуера на плейъра:

 • Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray плейъра.
 • Включете Blu-ray Disc™ плейъра.
 • Ако плейърът започне да възпроизвежда диск, натиснете бутон "STOP" [Стоп] и изчакайте, докато синият екран на Sony Blu-ray Disc™ се появи на телевизора, преди да продължите.
 • На лентата "xross media bar™" (XMB™) използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да осветите "Setup" [Настройка] > "System Settings" [Настройки на системата] и след това натиснете бутон ENTER.
 • Използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да осветите "System Information" [Информация за системата] и след това натиснете бутон ENTER.
 • Текущо инсталираната версия на Blu-ray плейъра ще се изпише на телевизионния екран, както е показано по-долу:

  SOFTWARE VERSION XX.X.024 [Версия на софтуера XX.X.024]

  Ако версията на фърмуера е 024 или по-нова, не е необходимо да инсталирате тази надстройка.


Download procedure :

 1. Download the UPDATA_07x024M.ZIP file to a temporary or download directory (please note this directory for reference), and extract the Zip file.

 2. Go to the directory where the file was downloaded and verify that the size of the UPDATA_07x024M.ZIP is 49.6MB (52,019,653 bytes).

 3. Please extract the file. The extracted file will be named UPDATA_07x024.ISO

 4. Right-click the UPDATA_07x024.ISO file, and in the appearing menu select [GET INFO]

 5. In the UPDATA_07x024.ISO information screen verify that the size listed is "49.6 MB (52,060,160 bytes)".  Enlarge image


 6. Please create the firmware upgrade disc as follows:
  1. Open the Disk Utility program of your computer. (This program is located under Applications > Utilities > Disk Utility)

  2. Drag and drop UPDATA_07x024.ISO file from the location where the file was downloaded (temporary or download directory) to the left pane of the Disk Utility window.  3. Insert an empty CD-R in the computer into the computer.

  4. Select UPDATA_07x024.ISO and click the [BURN] icon. In the appearing window click the option [BURN].

   Note: You can select also choose to Verify the burned data by the clicking the disclosure triangle and selecting the [verify Burned data] checkbox in the window that appears.  5. The process starts, and the file will be written into the CD.

  6. When the message "burned successfully" is displayed, [Click OK] and the disc will be ejected.

Important notes:

 • Make sure that the disc is finalized.
 • Make sure the disc creation was correctly done without any error. In case of doubt, recreate a new upgrade disc.
 • Do not create the upgrade disc using another process than the one described above.

Процедура за надстройка на фърмуера:

 • Внимание:  - Не изключвайте плейъра и не изваждайте захранващия му кабел от контакта по време на процеса на надстройка. В противен случай вашият плейър може да се повреди и да стане неизползваем, което да наложи ремонта му.

  - Не натискайте никакви други бутони, освен описаните в инструкциите, докато не завърши надстройката. В противен случай вашият плейър може да се повреди и да стане неизползваем, което да наложи ремонта му.
 • Преди да започнете :
 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray Disc плейъра.

 2. Включете Blu-ray Disc плейъра.

 3. Поставете диска с надстройката в плейъра и затворете дисковата касета.

 • Извършване на надстройката:
 1. След поставяне на диска, на телевизора се появява съобщение "Perform version update?" [Искате ли да извършите актуализация на версията?].

 2. Използвайте дистанционното управление, за да изберете "OK" и след това натиснете бутон ENTER.

 3. Надстройката започва и на предния панел на плейъра се появява "VUP". (Екранът на телевизора става черен.)

 4. На дисплея на предния панел ще се появят различни съобщения.

 5. Когато надстройката на фърмуера завърши, на предния панел на плейъра се появява съобщение "FINISH" [Край].
  Не работете с плейъра и не го изключвайте, докато трае съобщението. Това може да доведе до липса на реакция от страна на плейъра и да наложи поправка.

 6. Извадете диска с надстройката от плейъра.

 7. Включете BD плейъра и извършете EASY SETUP [Лесна настройка] в съответствие с инструкциите, които ще се появят на екрана.

 8. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е 024 надстройката на фърмуера е била успешна.

Възможни проблеми при надстройка чрез дискДискът с надстройката не се изважда

Ако дискът с надстройката не се изважда, въпреки че се показва "FINISH" [Край], следвайте стъпките по-долу.

 1. Изключете плейъра и извадете захранващия кабел.
 2. Свържете отново захранващия кабел, докато натискате бутон "Open/Close" [Отвори/затвори] на плейъра.
 3. Продължавайте да натискате бутон "Open/Close" [Отвори/затвори] на плейъра, докато касетата се отвори.
 4. Извадете диска
  Имайте предвид, че натискането на бутон "Open/Close" [Отвори/затвори] на дистанционното управление няма да извърши желаната операция. Нужно е да натиснете бутон "Open/Close" [Отвори/затвори] на Blu-ray плейъра.


"SYS ERR" [Грешка в системата] или "VUP NG" се появява на предния панел на плейъра.

 1. Задръжте бутон "POWER" [Захранване] за няколко секунди, докато устройството се изключи.
 2. Натиснете бутон "POWER" [Захранване] отново, за да продължите с процедурата на надстройка на фърмуера.
 3. Ако симптомите не изчезнат след повторна надстройка, извадете диска от плейъра и изтрийте файловете за надстройка от вашия компютър.
 4. Изтеглете надстройката отново и извършете процедурата отначало, за да създадете нов диск и да инсталирате надстройката.
 5. Ако проблемът продължава, моля свържете се със Sony.


"VUP" не се появява на предния панел на плейъра при поставяне на диска с надстройката.

Извадете диска с надстройката от плейъра и изтрийте файловете на надстройката от вашия компютър. Изтеглете надстройката отново и извършете процедурата отначало, за да създадете нов диск и да инсталирате надстройката.Електрозахранването спря по време на актуализация.

Включете плейъра отново, като държите диска с надстройката в касетата. Надстройката трябва да започне автоматично.Файлът за надстройка UPDATA_07X024M.ZIP, който изтеглих от уеб-страницата за надстройка, не може да бъде извлечен.

Изтеглянето може да е било неуспешно. Изтрийте изтегления файл и изтеглете надстройката отново.Надстройката на фърмуера не завършва след изпълнение в продължение на повече от 30 минути.

Моля, свържете се със Sony.