Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • SRS-ZR7

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Подобрява защитената комуникация
 • Прави Spotify Connect наличен за използване дори с безплатен акаунт
 • ВАЖНО: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате вградената услуга за разпространение на музика Chromecast. Ако не инсталирате актуализацията ръчно, тя ще бъде автоматично инсталирана, когато има налична активна мрежова връзка и устройството не се използва.

Предишни предимства и подобрения

 • Подобрява защитената комуникация
 • Добавено гласово насочване за режим на Bluetooth сдвояване
 • Поддръжка на възпроизвеждане на Spotify при вграден Chromecast
 • "Wireless Surround" (Безжичен съраунд) вече поддържа устройства SCMS-T при възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth
 • Google Cast за аудио съдържание:
  • Google функцията за множество помещения вече се поддържа
  • Поддържа източниците на музика, изпращани от устройства SCMS-T чрез Bluetooth, докато използвате функцията Wireless Stereo/Wireless Surround
 • Подобрения в управлението и стабилността
 • Подобряване на стабилността при работа при възпроизвеждане на музикални файлове в USB памет през Wi-Fi връзка

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера 6.05 за SRS-ZR7

Версия на файла

 • 6.05

Дата на издаване

 • 06-08-2019

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Трябва ли да я изтегля? Тази актуализация не е необходима, ако вашата лична аудио система вече е обновена до версия 6.05 на фърмуера.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

Има два начина по-долу.

Потвърждаване чрез приложението "Sony | Music Center (SongPal)".
 1. Свържете устройството и смартфона към една и съща Wi-Fi мрежа, като използвате приложението "Sony | Music Center (SongPal)".
 2. Стартирайте приложението "Sony | Music Center (SongPal)" на смартфона.
 3. Изберете "SRS-ZR7"

 4. Изберете "Settings" (Настройки)

 5. Изберете "Other Settings" (Други настройки)

 6. Потвърдете версията на фърмуера на SRS-ZR7

Проверка чрез персонален компютър.
 1. Свържете устройството към компютър с LAN кабел (не е включен).

  Забележка : Свържете високоговорителя към компютър директно с LAN кабела.
 2. Свържете захранващия кабел (доставен) към AC адаптера (доставен). Натиснете бутон (включване/готовност), за да включите захранването.

  Изчакайте, докато индикаторът LINK спре да мига и остане да свети в розово
 3. Покажете Sony Network Device Setting (Настройка на мрежово устройство Sony) на вашия компютър
  1. Стартирайте браузъра
  2. Въведете следния URL адрес в лентата за адреси: http://169.254.1.1

 1. Изберете езика от Language Setup (Настройка на език), ако е показано
 2. "X.XX.X.XX" е версията на System Software Version (версия на системен софтуер) в меню Device Details (Данни за устройство)

 3. Софтуерна версия, наименование на модела и име на устройство, тип връзка, достъп до Интернет, SSID и метод за защита са примерни.

Има 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашата система SRS-ZR7:

От какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?
Интернет/мрежа
***ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО***
 • Ethernet кабел или безжичен маршрутизатор за свързване на вашия SRS-ZR7 с интернет
 • Да се уверите, че Вашата система SRS-ZR7 е свързана с:
  • активна връзка с интернет
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение на данни
 • Компютър
 • USB устройство за съхранение на данни
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Изтегляне и инсталиране

Интернет/мрежа

Софтуерната актуализация е налична чрез интернет (мрежата). Моля, извършете следните стъпки.
Забележка: Не можете да актуализирате до последната версия на софтуера, ако устройството НЕ Е свързано с интернет (мрежата).
Важно:

 • Моля, уверете се, че вашето устройство е свързано към електрически контакт чрез USB адаптера за променлив ток, преди да започнете актуализацията.

 1. Свържете към контакт за електрозахранване
  • Използвайте USB адаптера за променлив ток и предоставения микро USB кабел, за да свържете порта DC IN 5 V на устройството към електрически контакт.
  Забележка: актуализацията на софтуера не може да бъде извършена, когато използвате само захранване с батерии
 2. Свързване към интернет (мрежата)
  • Свързване посредством приложението "Sony | Music Center (SongPal)" на Вашето мобилно устройство
  • Свързване чрез Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Свързване с помощта на компютър
  За подробности вижте ръководството с инструкции за устройството
 3. Ако високоговорителят е включен, натиснете бутона (включено/в готовност) и го изключете
 4. Включете надеждно кабела за AC електрозахранване, свързан към адаптера за променлив ток, в електрически AC контакт
  Забележка: Софтуерната актуализация не може да се извърши, когато устройството разчита само на мощността на батерията
 5. Натиснете бутона (включено/в готовност), за да включите захранването
 6. Изчакайте, докато индикаторът LINK спре да мига и остане светнал в оранжево. Винаги когато има налична софтуерна актуализация, бутонът UPDATE/WPS светва
 7. Докоснете и задръжте бутона UPDATE/WPS, докато чуете звуков сигнал. Когато започне актуализацията на софтуера, бутонът UPDATE/WPS започва да мига.
  Забележка: Високоговорителят не работи по време на актуализация
 8. Мигането (интервалът и състоянието) на бутона UPDATE/WPS се променя по време на процеса на актуализация
 9. Бутонът UPDATE/WPS се изключва и високоговорителят превключва в режим на готовност или режим BLUETOOTH/мрежа в готовност автоматично след приключване на актуализацията
 10. Проверете версията, като следвате стъпките, описани в Проверка на версията на фърмуера, за да потвърдите, че актуализацията е извършена успешно.

Въпроси и отговори

Светят ли всички LED индикатори за функциите?

Актуализацията на софтуера е неуспешна. Натиснете бутона (включено/в готовност), за да изключите високоговорителя, след което го включете отново. Уверете се, че високоговорителят е свързан към интернет и бутонът UPDATE/WPS свети, после започнете отново актуализацията.


Светлината UPDATE (актуализация) остава светнала в оранжево

Актуализацията на софтуера е неуспешна. Можете да направите актуализация на фърмуера за персонална аудио система чрез USB флаш четец.


Индикаторът премигва в червено, а бутонът UPDATE/WPS премигва в оранжево

Актуализацията на софтуера е неуспешна. Можете да направите актуализация на фърмуера за персонална аудио система чрез USB флаш четец.


USB

Поддържани операционни системи:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1 – моля, използвайте го в режим на настолен компютър.
 • Windows® 7 със Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.6) или по-нова

Носител за запис:USB флаш четец: с капацитет от повече от 256 MB – работата не е гарантирана за всички USB флаш четци.

Забележки:

 • Броят на премигванията на индикатора UPDATE ще се промени съгласно прогреса на актуализацията. Индикаторът UPDATE премигва отначало четири пъти и намалява с по едно премигване, след което изгасва, когато актуализирането завърши.
 • Поддържайте високоговорителя свързан към електрическото захранване по време на актуализацията
 • Не отстранявайте шнура за променливотоково захранване, докато актуализацията не приключи.
 • Не изключвайте захранването по време на актуализацията.
 • Актуализацията обикновено отнема от 3 до 10 минути.

 1. Затворете всички прозорци и програми, които се изпълняват, с изключение на тази страница.
 2. Прочетете правилата и условията на тази страница и ги приемете, като поставете отметка в квадратчето.
 3. Изтеглете актуализацията на фърмуера. Файлът SRS16002.UPG, 150 MB (157.327.552 байта) ще започне да се изтегля.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си.
  Забележка: Ако използвате Windows 10 или 8.1, файлът с актуализацията ще бъде запазен автоматично в папката „Downloads“ (Изтегляния). Щракнете върху плочката за работния плот в началния екран и намерете файла в папката „Downloads“ (Изтегляния), като използвате Explorer
 5. Копирайте файловете за актуализация на USB флаш устройство:
  1. Поставете инициализирания (форматирания) USB флаш четец в USB слот на компютъра си
  2. Копирайте папката UPDATE (Актуализация) в USB флаш четеца.

Актуализирайте аудиосистемата чрез USB:

 1. Свържете високоговорителя към електрически контакт и го включете, като натиснете бутона за включване/готовност
 2. След като индикаторът POWER светне в зелено, поставете USB флаш четеца в USB слота на високоговорителя.
 3. Натиснете и задръжте бутона UPDATE/WPS и незабавно натиснете и задръжте бутона FUNCTION. След това задръжте двата бутона натиснати за 4 секунди, докато чуете звукови сигнали. – Когато високоговорителят се свърже с мрежата, индикаторът UPDATE може да светне в оранжево. Дори в този случай, моля, задействайте го
 4. Актуализацията чрез USB започва, индикаторът UPDATE мига в оранжево – Не задействайте високоговорителя по време на тази процедура.

 5. Индикаторът UPDATE (и индикаторът за захранване) ще премигнат няколко пъти по време на актуализацията.
 6. Когато актуализацията завърши, индикаторът UPDATE ще изгасне и високоговорителят влиза в режим на готовност или в режим BLUETOOTH/мрежа в готовност автоматично.
  Забележка: Когато включите високоговорителя за първи път след актуализация, индикаторът UPDATE мига три пъти в оранжево.
 7. Проверка на версията на фърмуера