Приложими модели

 • BDP-CX7000ES

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения:

Тази помощна програма актуализира фърмуера на Blu-ray Disc™ плейъра до версия 020 и осигурява следните предимства:

 • Подобрява съвместимостта и увеличава интерактивността с някои BD-ROM дискове

Подготовка

Проверете версията на фърмуера на плейъра:

 • Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray Disc™ плейъра.
 • Включете Blu-ray Disc™ плейъра.
 • Използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да изберете "Setup" [Настройка] - "System Settings" [Настройки за системата] и след това натиснете бутон "ENTER" (разположен в центъра на клавишите със стрелки).
 • Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете "System Information" [Информация за системата] и след това натиснете бутон "ENTER" (разположен в центъра на клавишите със стрелки).
 • Текущо инсталираната версия на Blu-ray Disc™ плейъра ще се изпише на телевизионния екран, както е показано по-долу:

  Софтуерна версия xx.x.xxx

  Ако последните три цифри на номера на версията са 020, не е необходимо да инсталирате тази актуализация.

 • Актуализация чрез мрежа:
  • Процедурата на актуализацията чрез мрежата не е сложна, така че ви препоръчваме да използвате метода за актуализация чрез мрежа.
  • Ще трябва да свържете Blu-ray Disc™ плейъра към вашия Интернет източник, използвайки Ethernet кабел.

Щракнете тук, за да видите инструкции

Щракнете тук, за да видите инструкции

Updating over the internet 

Процедурата на надстройка чрез мрежата не е сложна, така че ви препоръчваме да използвате този метод, за да надстроите фърмуера на Blu-ray плейъра.

 • Моля, прочетете внимателно и задълбочено цялата информация, преди да изтеглите и инсталирате който и да е файл. Неспазването на инструкциите може да доведе до липса на реакция от плейъра или да наложи поправка.
 • Тази помощна програма може да бъде използвана само с Blu-ray плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.
 • За да използвате този метод на надстройка трябва да свържете правилно плейъра към активна Интернет връзка.
 • За да извършите надстройката на фърмуера трябва да свържете правилно плейъра към съвместим телевизор.
 • Надстройката на фърмуера отнема обикновено около 15 до 30 минути в зависимост от системната конфигурация и мрежовата връзка.

Инструкции:

 • Преди да започнете :
 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray Disc™ плейъра.
 2. Свържете LAN терминала на Blu-ray Disc™ плейъра към вашия Интернет източник, използвайки Ethernet кабел.
 3. Включете Blu-ray Disc™ плейъра.
 • Извършване на надстройката:
 1. В менюто Home използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да изберете "Setup" [Настройка] - "Network Update" [Актуализация чрез мрежа] и след това натиснете бутон ENTER.
 2. Появява се съобщение "Perform version update?" [Искате ли да извършите актуализация на версията?]
 3. Натиснете "OK" и след това бутон ENTER.
 4. Процесът на изтегляне започва и на телевизора се появява екранът за изтегляне.
 5. По време на изтегляне на телевизора и на предния панел на плейъра се появява съобщение "DOWNLOAD */9".
  Забележка: "*" се променя от "0" до "9", показвайки напредъка в процеса на изтегляне.
 6. Надстройката започва след завършване на изтеглянето и на предния панел на плейъра се появява "VERSION UP".
 7. При инсталиране на надстройката на предния панел на плейъра се появява съобщение "VERSION UP */9".
  Забележка: "*" се променя от "0" до "9", показвайки напредъка в процеса на надстройка.
 8. Когато надстройката на фърмуера завърши, на предния панел на плейъра се появява съобщение "FINISH" [Край].
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! Не работете с плейъра и не го изключвайте, докато трае съобщението. Неспазването на тази инструкция може да доведе до липса на реакция от страна на Blu-ray Disc™ плейъра или да наложи поправка.
 9. Blu-ray Disc™ плейърът ще се изключи автоматично.
 10. Включете Blu-ray Disc™ плейъра.
 11. Проверете текущата версия на фърмуера, за да потвърдите, че надстройката е била инсталирана успешно.
  Забележка: Ако последните три цифри на номера на версията са 020, надстройката на фърмуера е била успешна.

Възможни проблеми при надстройка чрез мрежа

"SYSTEM ERROR" [Грешка в системата] или "VERSION UP NG" се появява на предния панел на плейъра.

 1. Задръжте бутон "POWER" [Захранване] за няколко секунди, докато устройството се изключи.
 2. Включете Blu-ray Disc™ плейъра.
 3. Моля, извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново.
 4. Ако симптомите не изчезнат след повторна надстройка, моля свържете се със Sony.


Когато извършвате актуализация чрез мрежа, на телевизионния екран се появяват няколко съобщения за грешка и вие не можете да направите актуализация на фърмуера.

Проблемът може да е в мрежовата връзка. Убедете се, че мрежовите настройки на Blu-ray Disc™ плейъра са правилни.

 1. Проверете дали LAN кабелът е добре свързан към конектора.
 2. Проверете мрежовите настройки и потвърдете дали Blu-ray Disc™ плейъра има собствен IP адрес. Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра и използвайте вместо името на хост прокси сървъра в полето "Proxy Server" [Прокси сървър].
 3. След това извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново.


Електрозахранването спря по време на актуализация.

Включете плейъра отново. След това извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново.Надстройката на фърмуера (Това не е изтегляне) не завършва след изпълнение в продължение на повече от 30 минути.

Моля, свържете се със Sony.

Update using a recordable CD-R and your PC

Ако сте актуализирали успешно своя Blu-ray Disc™ плейър, използвайки метода "Актуализация чрез мрежа", не е необходимо да прилагате тази процедура.

Предупреждение:

 • Тази помощна програма може да бъде използвана само с Blu-ray Disc™ плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.
 • Моля, следвайте внимателно инструкциите за актуализация. Неспазването на инструкциите може да прекъсне процеса на актуализация и да доведе до липса на реакция от плейъра, както и да наложи поправка.
 • Не изключвайте плейъра и не изваждайте кабела от контакта. Спирането на електричеството по време на инсталирането на актуализацията на фърмуера може да доведе до липса на реакция от плейъра и да се наложи поправка.
 • Използвайте нов записващ CD-R диск, за да запишете актуализацията на фърмуера. Възможно е плейърът да не може да прочете коректно замърсен или надраскан диск.
 • Препоръчителна операционна система за компютъра, който ще изтегли актуализацията на фърмуера:
  • Препоръчват се Windows® Vista®, Windows® XP или Windows® 7 Mac OS X 10.6.3.
 • Необходим ви е компютър със записващо CD устройство.

Процедура на изтегляне :

 1. Изтеглете файл UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE във временна директория или директория за изтеглени файлове (моля, запишете тази директория за справка).
 2. Отидете до директорията, където сте изтеглили файла и потвърдете, че размерът на файла UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE е 47 269 888 байта.
 3. Щракнете с десен бутон на мишката върху файла UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE и натиснете "Properties" [Свойства].
 4. На екран " UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE Properties" [Свойства на UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE] потвърдете, че "Size" [Размерът] е "45,0 MB (47 269 888 байта)". 5. Щракнете двукратно върху изтегления файл UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE, за да извлечете актуализацията на фърмуера на вашия компютър.
 6. В диалоговия прозорец на UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE въведете мястото или натиснете бутон "Browse..." [Преглед], за да изберете място за некомпресираната актуализация и натиснете "OK". Файлът UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO ще бъде извлечен в определеното място.
 7. За да създадете актуализиращ диск, запишете декомпресирания файл (UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO) в главната директория на CD-R диска. (избягвайте използването на формат ISO9660, ако използвате софтуер за запис).

  Не създавайте диск с данни. За да създадете работещ актуализиращ диск, трябва да го запишете с опцията "Burn Image" [Запис на изображение] на вашия софтуер за CD запис.

Важни забележки:

 • Уверете се, че дискът е финализиран.
 • Уверете се, че създаването на диска е изпълнено правилно и без грешки. В случай на съмнение, направете нов диск с актуализация.
 • Използването на формат ISO9660 може да доведе до неправилно записване на актуализиращия диск.
 • Не създавайте актуализиращ диск чрез процес, различен от описания по-горе.

Процедура за актуализация на фърмуера:

 • Внимание:

  - Не изключвайте плейъра и не изваждайте захранващия му кабел от контакта по време на процеса на актуализация. Ако направите това, вашият плейър може да се повреди и да стане неизползваем, което ще наложи ремонта му.

  - Не натискайте никакви бутони, освен описаните в инструкциите, докато не завършите актуализацията. Ако направите това, вашият плейър може да се повреди и да стане неизползваем, което ще наложи ремонта му.
 • Преди да започнете :
 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray Disc™ плейъра.
 2. Включете Blu-ray Disc™ плейъра.
 3. Натиснете бутон OPEN/CLOSE [ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ] на дистанционното управление или на предния панел, за да отворите предния отвор.
 4. Поставете актуализиращия диск и натиснете бутон OPEN/CLOSE [ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ] на дистанционното управление или на предния панел, за да затворите предния отвор.
 • Извършване на актуализацията:
 1. Използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да изберете "Other Discs" [Други дискове] под иконите на категориите ("Video" [Видео] или "Music" [Музика] или "Photo" [Снимки]) и след това натиснете бутон "ENTER" (разположен в центъра на клавишите със стрелки).
 2. След поставяне на диска, на телевизора се появява съобщение "Perform version update?" [Искате ли да извършите актуализация на версията?].
 3. Използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да изберете "OK" и след това натиснете бутон "ENTER" (разположен в центъра на клавишите със стрелки).
 4. Актуализацията започва и на предния панел на плейъра се появява "VERSION UP */9" [АКТ. ВЕРСИЯ */9].
  Забележка: "*" се променя от "0" до "9", показвайки напредъка в процеса на актуализация.
 5. Когато актуализацията на фърмуера завърши, на екрана на плейъра се появява съобщение "FINISH" [Край].
  Не работете с плейъра и не го изключвайте, докато трае съобщението. Това може да доведе до липса на реакция от страна на плейъра и да е нужна поправка.
 6. Blu-ray Disc™ плейърът ще се изключи автоматично.
 7. Включете Blu-ray Disc™ плейъра.
 8. Извадете актуализиращия диск от плейъра.
 9. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е 020, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Възможни проблеми при актуализация чрез диск

"SYSTEM ERROR" [Грешка в системата] или "VERSION UP NG" се появява на предния панел на плейъра.

 1. Задръжте бутона за включване/изключване на захранването за няколко секунди, докато устройството се изключи.
 2. Включете плейъра.
 3. Следвайте инструкциите за актуализация чрез диск.
 4. Ако проблемът продължава, моля свържете се със Sony.


Актуализиращият диск не се появява в "Other Discs" [Други дискове] на меню HOME [НАЧАЛО] при поставяне на актуализиращия диск.

Извадете диска с актуализацията от плейъра и изтрийте актуализиращите файлове от вашия компютър. Изтеглете актуализацията отново и следвайте цялата процедурата по-горе, за да създадете нов диск и да инсталирате актуализацията.Когато щракна двукратно върху актуализиращия файл UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE, който изтеглих от уебсайта за актуализация, файлът UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO не се създава и се появява следното съобщение за грешка: "Win32 Cabinet Self-Extraction" [Win32 Cabinet само-извличане].

Изтеглянето може да е било неуспешно. Изтрийте изтегления файл и го изтеглете отново.Актуализацията на фърмуера не завършва след изпълнение в продължение на повече от 30 минути.

Моля, свържете се със Sony.