Относно това изтегляне

Ако сте актуализирали успешно своя Blu-ray плейър, използвайки метода "Надстройка чрез мрежа", не е необходимо да прилагате тази процедура.

Модели, за които е приложимо:

 • BDP-S357
 • BDP-S360
 • BDP-S363
 • BDP-S560
 • BDP-S760
 • BDP-S765

Ако това не е моделът на вашия BD плейър, моля щракнете тук, за да изберете подходящия модел.

Предупреждение:

 • Тази помощна програма може да бъде използвана само с Blu-ray плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.
 • Моля, следвайте внимателно инструкциите за надстройка. Неспазването на инструкциите може да прекъсне процеса на надстройка и да доведе до липса на реакция от плейъра или да наложи поправка.
 • Не изключвайте плейъра и не изваждайте кабела от контакта. Прекъсването на електрозахранването по време на инсталирането на надстройката на фърмуера може да доведе до липса на реакция от плейъра или да наложи поправка.
 • Вашият Blu-ray плейър ще се върне към фабрично зададените настройки. След инсталиране на надстройката е необходимо да конфигурирате своя плейър отново.
 • Използвайте нов записващ CD-R диск, за да запишете надстройката на фърмуера. Възможно е плейърът да не може да прочете коректно замърсен или надраскан диск.
 • Препоръчителна операционна система за компютъра, който ще изтегли надстройката на фърмуера:
  • Препоръчват се Windows® Vista®, Windows® XP или Windows® 7 .
 • Необходим ви е компютър със записващо CD устройство.

Проверете версията на фърмуера на плейъра:

 • Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray плейъра.
 • Включете Blu-ray Disc™ плейъра.
 • Ако плейърът започне да възпроизвежда диск, натиснете бутон "STOP" [Стоп] и изчакайте, докато синият екран на Sony Blu-ray Disc™ се появи на телевизора, преди да продължите.
 • На лентата "xross media bar™" (XMB™) използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да осветите "Setup" [Настройка] > "System Settings" [Настройки на системата] и след това натиснете бутон ENTER.
 • Използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да осветите "System Information" [Информация за системата] и след това натиснете бутон ENTER.
 • Текущо инсталираната версия на Blu-ray плейъра ще се изпише на телевизионния екран, както е показано по-долу:

  SOFTWARE VERSION XX.X.011 [Версия на софтуера XX.X.011]

  Ако версията на фърмуера е 011 или по-нова, не е необходимо да инсталирате тази надстройка.

Процедура на изтегляне :

 1. Изтеглете файл UPDATA_11x011.ZIP във временна директория или директория за изтеглени файлове (моля, запишете тази директория за справка).
 2. Отидете до директорията, където сте изтеглили файла и потвърдете, че размерът на файла UPDATA_11x011.ZIP е 50,434,723 байта.
 3. Щракнете с десен бутон на мишката върху файла UPDATA_11x011.ZIP и натиснете "Properties" [Свойства].
 4. На екран "UPDATA_11x011.ZIP Properties" [Свойства на UPDATA_11x011.ZIP] потвърдете, че "Size:" [Размерът] е "48 MB (50,434,723 байта)".

 5. Извлечете файла UPDATA_11x011.ZIP на място по ваш избор.
 6. Извлечените файлове ще бъдат с имена "BD11-VUD.BIN" и "SONY-VUD.ID".
 7. За да създадете диска с надстройката, запишете декомпресираните файлове ("BD11-VUD.BIN" и "SONY-VUD.ID".) в главната директория на CD-R диска.

Важни забележки:

 • Изберете UDF формат, когато използвате софтуер за запис на DVD/CD.
 • Уверете се, че дискът е финализиран.
 • Уверете се, че създаването на диска е изпълнено правилно и без грешки. В случай на съмнение, запишете нов диск с надстройката.
 • Не създавайте диск с надстройка чрез процес, различен от описания по-горе.

Процедура за надстройка на фърмуера:

 • Внимание:
  - Не изключвайте плейъра и не изваждайте захранващия му кабел от контакта по време на процеса на надстройка. В противен случай вашият плейър може да се повреди и да стане неизползваем, което да наложи ремонта му.
  - Не натискайте никакви други бутони, освен описаните в инструкциите, докато не завърши надстройката. В противен случай вашият плейър може да се повреди и да стане неизползваем, което да наложи ремонта му.
 • Преди да започнете :
 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray Disc плейъра.
 2. Включете Blu-ray Disc плейъра.
 3. Поставете диска с надстройката в плейъра и затворете дисковата касета.
 • Извършване на надстройката:
 1. След поставяне на диска, на телевизора се появява съобщение "Perform version update?" [Искате ли да извършите актуализация на версията?].
 2. Използвайте дистанционното управление, за да изберете "OK" и след това натиснете бутон ENTER.
 3. Надстройката започва и на предния панел на плейъра се появява "VUP". (Екранът на телевизора става черен.)
 4. На дисплея на предния панел ще се появят различни съобщения.
 5. Когато надстройката на фърмуера завърши, на предния панел на плейъра се появява съобщение "FINISH" [Край].
  Не работете с плейъра и не го изключвайте, докато трае съобщението. Това може да доведе до липса на реакция от страна на плейъра и да наложи поправка.
 6. Извадете диска с надстройката от плейъра.
 7. Включете BD плейъра и извършете EASY SETUP [Лесна настройка] в съответствие с инструкциите, които ще се появят на екрана.
 8. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е 011 надстройката на фърмуера е била успешна.

Възможни проблеми при надстройка чрез диск


Дискът с надстройката не се изважда

Ако дискът с надстройката не се изважда, въпреки че се показва "FINISH" [Край], следвайте стъпките по-долу.

 1. Изключете плейъра и извадете захранващия кабел.
 2. Свържете отново захранващия кабел, докато натискате бутон "Open/Close" [Отвори/затвори] на плейъра.
 3. Продължавайте да натискате бутон "Open/Close" [Отвори/затвори] на плейъра, докато касетата се отвори.
 4. Извадете диска
  Имайте предвид, че натискането на бутон "Open/Close" [Отвори/затвори] на дистанционното управление няма да извърши желаната операция. Нужно е да натиснете бутон "Open/Close" [Отвори/затвори] на Blu-ray плейъра.

"SYS ERR" [Грешка в системата] или "VUP NG" се появява на предния панел на плейъра.

 1. Задръжте бутон "POWER" [Захранване] за няколко секунди, докато устройството се изключи.
 2. Натиснете бутон "POWER" [Захранване] отново, за да продължите с процедурата на надстройка на фърмуера.
 3. Ако симптомите не изчезнат след повторна надстройка, извадете диска от плейъра и изтрийте файловете за надстройка от вашия компютър.
 4. Изтеглете надстройката отново и извършете процедурата отначало, за да създадете нов диск и да инсталирате надстройката.
 5. Ако проблемът продължава, моля свържете се със Sony.

"VUP" не се появява на предния панел на плейъра при поставяне на диска с надстройката.

Извадете диска с надстройката от плейъра и изтрийте файловете на надстройката от вашия компютър. Изтеглете надстройката отново и извършете процедурата отначало, за да създадете нов диск и да инсталирате надстройката.


Електрозахранването спря по време на актуализация.

Включете плейъра отново, като държите диска с надстройката в касетата. Надстройката трябва да започне автоматично.


Файлът за надстройка UPDATA_11x011.ZIP, който изтеглих от уеб-страницата за надстройка, не може да бъде извлечен.

Изтеглянето може да е било неуспешно. Изтрийте изтегления файл и изтеглете надстройката отново.


Надстройката на фърмуера не завършва след изпълнение в продължение на повече от 30 минути.

Моля, свържете се със Sony.