Относно това изтегляне

 • Дата на издаване: 23-06-2016
 • Име: Актуализация на фърмуер до вер. 24
 • Приложими модели: WX-900BT
 • Ползи и подобрения:
   • Разрешава редки случаи, при които аудиоустройството се рестартира спонтанно, когато запалването се включи от ACC OFF (изключени аксесоари) на ACC (включени аксесоари)
   • Разрешава проблем, при който аудиоситемата отказва да се стартира (събуди), когато автомобилният двигател бъде запален
   • Забележка: Ако устройството не се включва при запалването на автомобила и проблемът не може да бъде решен чрез натискане на бутона за нулиране на основното устройство, моля, изпълнете стъпките по-долу.

    1. Загасете автомобила
    2. Разкачете основното устройство от захранването от акумулатора и след няколко минути го свържете отново
    3. Запалете автомобила и потвърдете, че основното устройство се включва
    4. Актуализирайте фърмуера на продукта

 • Приложими версии на фърмуер:
  • Ако версията на фърмуера на устройството ви е „23“, трябва да извършите актуализация на фърмуера
  • Ако версията на фърмуера ви е „24“ или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализацията

Как да проверите версията на фърмуера на основното устройство

 1. Включете основното устройството (ON).
 2. Натиснете и задръжте бутона „SOURCE“ (Източник) за 1 секунда на основното устройство, за да изключите аудиоизточника и да покажете часовника.
 3. Натиснете бутона „MENU“ (Меню).
 4. Завъртете селектора за управление, за да изберете „SET GENERAL“ (Задаване общо), след това го натиснете
 5. Завъртете селектора за управление, за да изберете „SET FIRMWARE“ (Задаване на фърмуер), след това го натиснете
 6. Завъртете селектора за управление, за да изберете „FW VERSION“ (Версия на фърмуера), след това го натиснете. Тогава ще се покаже текущата версия на фърмуера. Ако версията се показва като „24“ или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализацията

Инсталиране

1. Подготовка: Как да подготвите USB устройство за съхранение за актуализацията на фърмуера

 1. Свържете USB устройството към компютъра си и се уверете, че сте го форматирали, като изберете файлова система FAT16 или FAT32
 2. Уверете се, че компютърът ви е свързан към интернет
 3. Изтеглете файла с актуализацията на своя компютър
  • Име на файл: WX-9xx_v2400.dat
  • Размер на файла: 3,10 MB (3 260 480 байта)
 4. Копирайте файла с актуализация в кореновата директория на USB устройството, което е свързано към компютъра ви
 5. Изключете USB устройството от компютъра си

2. Актуализация: Как да актуализирате фърмуера на основното устройство с помощта на USB устройство за съхранение

Забележки:

 • Моля, уверете се, че следвате всички стъпки, указани по-долу
 • Процедурата по актуализация в автомобила ви ще отнеме около 1 минута
 • Паркирайте автомобила си на безопасно място и запалете двигателя, за да избегнете спад в напрежението към устройството

 1. Свържете USB паметта към основното устройство и проверете дали на него се показва „USB NO MUSIC“ (USB, няма музика)
 2. Натиснете и задръжте бутона „SOURCE“ (Източник) за 1 секунда на основното устройство, за да изключите аудиоизточника и да покажете часовника.
 3. Натиснете бутона „MENU“ (Меню).
 4. Завъртете селектора за управление, за да изберете „SET GENERAL“ (Задаване общо), след това го натиснете
 5. Завъртете селектора за управление, за да изберете „SET AUTO OFF“ (Изключване на автоматичен режим), след това го натиснете
 6. Завъртете селектора за управление, за да покажете „SET A.OFF-ON“ (Изкл. авт. режим хх), и задайте тази настройка на „OFF“ (Не), след това го натиснете Проверете дали устройството показва „SET A.OFF -OFF“ (Изкл. авт. режим, не) (по-долу вижте снимки на показването за референция), след това натиснете селектора за управление 7. Завъртете селектора за управление, за да изберете „SET FIRMWARE“ (Задаване на фърмуер), след това го натиснете
 8. Завъртете селектора за управление, за да изберете „FW UPDATE“ (Актуализация на фърмуера), след това го натиснете
 9. Завъртете селектора за управление, за да изберете „FW UPDATE-YES“ (Актуализация на фърмуера – да), след това го натиснете. Тогава актуализацията започва и първо се показва „CHECKING“. Процесът би трябвало да продължи около 1 минута и ако актуализацията е успешна, устройството ще се рестартира автоматично от състоянието на ИЗКЛЮЧЕН източник (показва се часовникът)
 10. Проверете дали версията на фърмуера, актуализиран чрез следване на процедурата „Как да проверите версията на фърмуера на основното устройство“. Ако показаният номер на версия на фърмуера е „24“, актуализацията на фърмуера е приключена
 11. Ако настройката AUTO OFF е била използвана преди актуализацията на фърмуера, моля, задайте я отново на AUTO OFF

ВАЖНО: Препоръчваме ви да изтриете информацията за Bluetooth сдвояване на устройството, съхранена в мобилния ви телефон, и да извършите сдвояването отново, за да избегнете потенциални проблеми с Bluetooth връзката. За подробности относно това как да изчистите Bluetooth информацията за сдвояването, моля, вижте ръководството с инструкции на мобилния ви телефон.