Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ILCE-7SM3

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Разрешава проблем, при който може да се зададе настройка Picture Profile (Профил на снимка), въпреки че функцията Picture Profile (Профил на снимка) е зададена на Off (Изкл.)
 • Подобрява оперативната стабилност на фотоапарата при използване на приложенията Imaging Edge Desktop (Remote) или Imaging Edge Mobile
 • Коригира проблем, при който може да се появи съобщение за грешка при снимане с висока скорост на затвора
 • Коригира проблем, при който запаметен файл в картата с памет може да не успее да бъде зареден от Save/Load Settings (Запазване/зареждане на настройки)
 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Информация за файл

Име на файла

 • Update_ILCE7SM3V201.dmg

Версия на файла

 • 2.01

Размер на файла

 • 619.9 MB (619 917 938 байта)

Дата на издаване

 • 22-04-2021

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер. Ако версията на системния софтуер е Ver.2.00 или по-стара, е необходима актуализация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако екранът за настройка на Date/Time (Дата/час) се появи, когато включите фотоапарата, не забравяйте да зададете правилните стойности за дата и час.

 1. Изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Setup Option (Опция за настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Изображение, показващо текущата версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия за обновяване на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Компютърен хардуер

Обновяването на системния софтуер изисква следния хардуер:

 • Mac с процесор Intel (Mac със силиконова лента на Apple не се поддържа)
 • Пространство на твърдия диск: 700 MB или повече
 • RAM: 700 MB или повече

Друг хардуер

 • Източник на захранване за устройството
  • Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
   ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е (три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия. Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер.
 • USB кабел, доставен с фотоапарата.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Функционалността на актуализацията не се гарантира при извършване с друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
 • Не отстранявайте батерията по време на актуализацията, тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Премахнете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете процеса по актуализация.
 • Актуализацията на системния софтуер ще продължи приблизително 24 минути. Моля, не позволявайте на компютъра Ви да влезе в режим Sleep (Заспиване) през този период.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът влезе в режим Sleep (Заспиване) и актуализацията се прекъсне, целият процес на актуализация ще трябва да бъде започнат отначало.
 • Не отваряйте About This System Software Updater (Относно тази програма за обновяване на системния софтуер) в менюто System Software Updater (Програма за обновяване на системния софтуер), тъй като това може да доведе до срив на софтуера на програмата за обновяване.
 • Не свързвайте фотоапарата към никакви други устройства освен компютъра Ви.
 • Не свързвайте фотоапарата и компютъра все още.
 • Уверете се, че компютърът Ви е свързан към интернет.
 • Според инструкциите в прозореца на System Software Updater (Програма за актуализация на системния софтуер) на фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → USB  USB Connection (USB връзка) и проверете дали опцията Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем) е избрана. Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем), моля, изберете Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем).

Как да изтеглите драйвер за фотоапарат Sony:

 1. Посетете страницата за изтегляне на драйвера за фотоапарат Sony.
 2. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне).
 3. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
  ЗАБЕЛЕЖКА: Файлът Camera_Driver_2102a.dmg ще започне да се изтегля.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).
  Размер на файла: 130 KB (129 582 байта)

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) по-горе.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
  ЗАБЕЛЕЖКА: Файлът Update_ILCE7SM3V201.dmg ще започне да се изтегля.
 3. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).
  Размер на файла: 619.9 MB (619 917 938 байта)

Стъпка 1: Как да инсталирате драйвер за фотоапарат Sony

 1. Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
 2. Щракнете двукратно върху файла Camera_Driver_2102a.dmg, който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте свързали фотоапарата към компютър, разкачете го, преди да започнете процедурата.
 3. Sony Camera Driver Installer (Програма за инсталиране на драйвер за фотоапарат Sony) е разширена.
 4. Щракнете два пъти върху иконата SonyCameraDriver.pkg.
 5. Отваря се екранът на програмата за инсталиране. Продължете според инструкциите. 
 6. Ще бъдете помолени да разрешите на системата да започне инсталация. Въведете паролата за администраторския акаунт.

  ЗАБЕЛЕЖКИ:
  • Ако операционната система изведе диалоговото съобщение System Extension Blocked (Блокирано разширение на системата) (действителното съобщение ще варира в зависимост от версията на операционната система. Extension (Разширение) тук се отнася за драйвер за фотоапарат Sony), щракнете върху бутона Open Security Preferences (Отваряне на предпочитания за сигурност). Отваря се екранът Security & Privacy (Сигурност и поверителност) на macOS.
  • Ако операционната система не изведе диалоговото съобщение System Extension Blocked (Блокирано разширение на системата), преминете към Step 2: Start the Updater (Стъпка 2: Стартирайте програмата за актуализация).
 7. На екрана Security & Privacy (Сигурност и поверителност) отворете раздела General (Общи), след което щракнете върху иконата с ключ. Когато бъдете подканени да въведете паролата, напишете паролата, която използвате при влизане с администраторския акаунт, и след това щракнете върху бутона Unlock (Отключване).
 8. Щракнете върху бутона Allow (Разрешаване), за да позволите на системата да започне да зарежда системния софтуер от Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. След като щракнете върху бутона Allow (Разрешаване), ако бъдете подканени да рестартирате, рестартирайте компютъра и се върнете към началото на процедурата по актуализация.
 10. Ако екранът Security and Privacy (Сигурност и поверителност) не изчезва, моля, затворете прозореца.

Стъпка 2: Стартирайте програмата за актуализация

 1. Щракнете двукратно върху файла Update_ILCE7SM3V201.dmg, който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.
 2. Update_ILCE7SM3V201 е разширен.
 3. Щракнете двукратно върху иконата SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер).
 4. Съобщението Ви подканва да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.
 5. Програмата за актуализация на системния софтуер ще стартира.

  ЗАБЕЛЕЖКИ:
  • Ако системата не е готова да започне актуализацията, се появява съобщение за грешка
   Предприемете подходящото действие съгласно съобщението, след което щракнете два пъти върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер) отново.
  • Ако се появи съобщението You need to restart your computer. (Трябва да рестартирате компютъра си.)
   Рестартирайте компютъра и след това щракнете двукратно върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер) отново.
  • Ако се появи съобщението You need to install Sony Camera Driver (Трябва да инсталирате драйвера за фотоапарат Sony)
   Извършете процедурата, описана в Step 1: How to Install the Sony Camera Driver (Стъпка 1: Как да инсталирате драйвер за фотоапарат Sony).
   След това щракнете двукратно върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер) отново.
  • Ако се появи съобщението Check the Security & Privacy setting. (Проверете настройката за сигурност и поверителност.)
   Изпълнете стъпки 7 и 8 в раздела Step 1: How to Install the Sony Camera Driver (Стъпка 1: Как да инсталирате драйвер за фотоапарат Sony).
   След това рестартирайте компютъра и щракнете двукратно върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер) отново.
 6. Когато включите фотоапарата и го свържете към компютъра с предоставения USB кабел, на LCD екрана на фотоапарата се появява USB Mode (Режим USB).
 7. Щракнете върху Next (Напред).
  Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът не може да открие устройството, съобщението Could not find the camera for this update (Фотоапаратът за тази актуализация не може да бъде открит) се показва на екрана на компютъра. Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
   ВАЖНО: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 8. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е Ver. 2.00 или по-стара, щракнете върху Next (Напред). Ако текущата версия на системния софтуер е Ver. 2.01, не е необходима актуализация. В такъв случай разкачете фотоапарата от компютъра и щракнете върху Finish (Готово), изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата отново.
  Необходима е актуализация
  Изображение, показващо текущата версия на системния софтуер в

  Не е необходима актуализация
  Изображение, показващо най-новата версия в
 9. Фотоапаратът автоматично ще се нулира.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Иконата Loading (Зареждане) може да не се изведе в зависимост от версията на ОС, която използвате.
 10. Стартирайте актуализацията.
  След автоматично рестартиране актуализацията ще започне и ще се покаже лента за напредък.
  ВАЖНО: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализацията ще отнеме около 24 минути, за да приключи.
 11. Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично.
 12. Когато LCD екранът се появи отново, щракнете върху Finish (Готово) и разкачете USB кабела.

  ЗАБЕЛЕЖКА: След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте докато предупреждението изчезне.

Стъпка 3: Потвърдете версията на системния софтуер на устройството си.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Setup Option (Опция за настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Изображение, показващо актуализираната версия на софтуера

Въпроси и отговори

Актуализацията не завършва

Ако мониторът остане черен повече от 24 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете я за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.