Когато актуализирате до тази версия, настройките на фотоапарата ще бъдат реинициализирани. По тази причина препоръчваме да запаметите текущите настройки преди актуализиране. Можете да използвате функцията Save/Load Settings (Запаметяване/зареждане на настройки), за да запаметите текущите настройки на карта с памет и да ги запишете отново след актуализацията.

ЗАБЕЛЕЖКА: За подробности относно това как да запаметите настройките и елементите, които могат да бъдат запаметени, направете справка със Запаметяване/зареждане на настройки в Помощното ръководство.

Windows

Mac