Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ILCE-1

Необходими изтегляния

Прочетете този раздел, преди да изтеглите файла.

За да инсталирате тази актуализация, първо трябва да изтеглите Sony Camera Driver (Драйвер за фотоапарат Sony). За подробности прочетете раздела Как да изтеглите драйвер за фотоапарат Sony в тази статия.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява цялостните работни характеристики и стабилност на AF
 • Подобрява управляемостта, когато използвате приложението Remote Camera Tool
  Забележка: Уверете се, че сте актуализирали приложението Remote Camera Tool до най-новата му версия
 • Подобрява продуктивността при откриването на сензор за окото със силни източници на светлина, като слънчевата светлина
 • Подобрява оперативната стабилност при използване на приложението Imaging Edge Mobile
 • Подобрява оперативната стабилност при използване на обективи SEL100400GM, SEL200600G или SEL600F40GM
 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата

Предишни предимства и подобрения

 • Разрешава проблем, при който може да се зададе настройка Picture Profile (Профил на снимка), въпреки че функцията Picture Profile (Профил на снимка) е зададена на Off (Изкл.)
 • Подобрява оперативната стабилност на фотоапарата при използване на Imaging Edge Desktop (Remote) или Imaging Edge Mobile

Информация за файл

Име на файла

 • Update_ILCE1V110.dmg

Версия на файла

 • 1.10

Размер на файла

 • 697.9 MB (697 902 648 байта)

Дата на издаване

 • 29-06-2021

Подготовка

Проверка на версията на системния софтуер

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер. Ако версията на системния софтуер е Ver.1.01 или по-стара, е необходима актуализация.
Забележка: Ако екранът за настройка на Date/Time (Дата/час) се появи, когато включите фотоапарата, не забравяйте да зададете правилните стойности за дата и час.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Setup Option (Опция за настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Изображение, показващо текущата версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия за обновяване на системния софтуер е съвместима със следните версии на Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Компютърен хардуер

Най-новата версия на обновяване на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:

 • Mac с процесор Intel (Mac със силиконова лента на Apple не се поддържа)
 • Пространство на твърдия диск: 700 MB или повече
 • RAM: 700 MB или повече

Друг хардуер

 • Източник на захранване за фотоапарата: Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
  Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е (три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия. Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер.
 • USB кабел, доставен с фотоапарата.
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира с друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
 • Не отстранявайте батерията по време на актуализацията, тъй като внезапната загуба на захранване може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Премахнете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете процеса по актуализация.
 • Обновяването на системния софтуер ще продължи приблизително 30 минути. Моля, не позволявайте на компютъра Ви да влезе в режим Sleep (Заспиване) през този период.
  Забележка: Ако компютърът влезе в режим Sleep (Заспиване) и актуализацията се прекъсне, целият процес по актуализация ще трябва да бъде започнат отначало.
 • Не отваряйте About This System Software Updater (Относно тази програма за обновяване на системния софтуер) в менюто System Software Updater (Програма за обновяване на системния софтуер), тъй като това може да доведе до срив на софтуера.
 • Не свързвайте фотоапарата към никакви други устройства освен компютъра Ви.
 • Не свързвайте фотоапарата и компютъра все още.
 • Уверете се, че компютърът Ви е свързан към интернет.
 • Според инструкциите в прозореца на System Software Updater (Програма за актуализация на системния софтуер) на фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → USBUSB Connection (USB връзка) и проверете дали опцията Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем) е избрана. Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем), моля, изберете Mass Storage.

Как да изтеглите драйвер за фотоапарат Sony:

 1. Посетете страницата за изтегляне на драйвер за фотоапарат Sony.
 2. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне).
 3. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
  Забележка: Файлът Camera_Driver_2102a.dmg ще започне да се изтегля.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).
  Забележка: Размер на файла: 130 KB (129 582 байта)

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) по-горе.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
  Забележка: Файлът Update_ILCE1V110.dmg ще започне да се изтегля.
 3. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).
  Забележка: Размер на файла: 697.9MB (697 902 648 байта)

Стъпка 1: Как да инсталирате драйвер за фотоапарат Sony

 1. Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
 2. Щракнете двукратно върху файла Camera_Driver_2102a.dmg, който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.
  Забележка: Ако сте свързали фотоапарата към компютър, разкачете го, преди да започнете процедурата.
 3. Sony Camera Driver Installer (Програма за инсталиране на драйвер за фотоапарата Sony) е разширена.
 4. Щракнете два пъти върху иконата SonyCameraDriver.pkg.
 5. Отваря се екранът на програмата за инсталиране. Продължете според инструкциите.
 6. Ще бъдете помолени да разрешите на системата да започне инсталация. Въведете паролата за администраторския акаунт.

  Забележки:
  • Ако операционната система изведе диалоговото съобщение System Extension Blocked (Блокирано разширение на системата) (действителното съобщение ще варира в зависимост от версията на операционната система), щракнете върху бутона Open Security Preferences (Отваряне на предпочитания за сигурност). Отваря се екранът Security & Privacy (Сигурност и поверителност) на macOS.
  • Ако операционната система не изведе диалоговото съобщение System Extension Blocked (Блокирано разширение на системата), отидете към Стъпка 2: Стартирайте програмата за актуализация.
 7. На екрана Security & Privacy (Сигурност и поверителност) отворете раздела General (Общи), след което щракнете върху иконата с ключ. Когато бъдете подканени да въведете паролата, напишете паролата, която използвате при влизане с администраторския акаунт, и след това щракнете върху бутона Unlock (Отключване).
 8. Щракнете върху бутона Allow (Разрешаване), за да позволите на системата да започне да зарежда системния софтуер.
 9. След като щракнете върху бутона Allow (Разрешаване), ако бъдете подканени да рестартирате, рестартирайте компютъра и се върнете към началото на процедурата по актуализация.
 10. Ако екранът Security and Privacy (Сигурност и поверителност) не изчезва, моля, затворете прозореца.

Стъпка 2: Стартирайте програмата за актуализация

 1. Щракнете двукратно върху файла Update_ILCE1V110.dmg, който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.
 2. Update_ILCE1V110 е разширен.
 3. Щракнете двукратно върху иконата SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер).
 4. Съобщението Ви подканва да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.
 5. Програмата за актуализация на системния софтуер ще се стартира.

  Забележки:
  • Ако системата не е готова да започне актуализацията, се появява съобщение за грешка. Предприемете подходящи действия според съобщението и след това щракнете отново двукратно върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер).
  • Ако се появи съобщението You need to restart your computer. (Трябва да рестартирате компютъра си.), рестартирайте компютъра и след това щракнете отново двукратно върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер).
  • Ако се появи съобщението You need to install Sony Camera Driver (Трябва да инсталирате драйвер за фотоапарат Sony), изпълнете процедурата, описана в Стъпка 1: Как да инсталирате драйвера за фотоапарат Sony, след което щракнете двукратно върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер) отново.
  • Ако се появи съобщението Check the Security & Privacy setting. (Проверете настройката за сигурност и поверителност.), изпълнете стъпки 7 и 8 в раздел Стъпка 1: Как да инсталирате драйвера за фотоапарат Sony, след което рестартирайте компютъра и щракнете отново два пъти върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер).
 6. Включете фотоапарата и го свържете към компютъра с предоставения USB кабел, USB Mode (Режим USB) се извежда на LCD екрана на фотоапарата.
 7. Щракнете върху Next (Напред). Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана.
  Забележка: Ако компютърът не може да открие устройството, съобщението Could not find the camera for this update (Фотоапаратът за тази актуализация не може да бъде намерен) се показва на екрана на компютъра. Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
   ВАЖНО: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 8. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е Ver. 1.01 или по-стара, щракнете върху Next (Напред). Ако текущата версия на системния софтуер е Ver. 1.10, не е необходима актуализация. В такъв случай разкачете фотоапарата от компютъра и щракнете върху Finish (Готово), изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата отново.
  • Необходима е актуализация
   Изображение, показващо текущата версия на системния софтуер в програмата за обновяване на системния софтуер
  • Не е необходима актуализация
   Изображение, показващо най-новата версия в
 9. Фотоапаратът автоматично ще се нулира.

  Забележка: Иконата Loading (Зареждане) може да не се изведе в зависимост от версията на ОС, която използвате.
 10. Стартиране на актуализацията. След автоматично рестартиране актуализацията ще започне и ще се покаже лента за напредък. Актуализацията ще отнеме около 30 минути, за да приключи.
  ВАЖНО: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 11. Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично.
 12. Когато LCD екранът се появи отново, щракнете върху Finish (Готово) и разкачете USB кабела.

  Забележка: След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте, докато предупреждението не изчезне.

Стъпка 3: Потвърдете версията на системния софтуер на устройството си

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Setup Option (Опция за настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Изображение, показващо актуализираната версия на софтуера

Въпроси и отговори

Актуализацията не завършва

Ако мониторът остане черен повече от 30 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса по инсталиране.