Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • SEL50F12GM

Относно това изтегляне

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 • Този обектив трябва да бъде прикрепен към корпус на фотоапарат с байонет Е, за да извърши тази актуализация.
 • Някои модели не могат да се използват за тази актуализация. (списък с модели).
 • Когато използвате PXW-FS7M2, следвайте стъпките, посочени в ръководството с инструкции на PXW-FS7M2.

Предимства и подобрения

 • Подобрява проблем, при който в редки случаи стойността на блендата може да стане нестабилна, когато работи пръстенът за диафрагмата

Информация за файл

Име на файла

 • Update_SEL50F12GMV2D.exe

Версия на файла

 • 02

Размер на файла

 • 4.52 MB (4 742 512 байта)

Дата на издаване

 • 21-06-2021

Подготовка

Проверете версията на системния софтуер на обектива си

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер на обектива. Ако версията на системния софтуер е Ver.01, е необходима актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер на обектива се показва, както е илюстрирано по-долу.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате серия QX, стартирайте програмата за обновяване на системния софтуер на обектива на компютъра си и проверете версията на системния софтуер, като стартирате актуализацията.
  Изображение, показващо текущата версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на обновяването на системния софтуер на обектива е съвместима със следните версии на Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8,1

Компютърен хардуер

Най-новата версия на обновяването на системния софтуер на обектива е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 200 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер на обектива.

Други елементи за фотоапарат α със сменяем обектив

 • Източник на захранване за фотоапарата: Напълно зареден комплект акумулаторен пакет или специален адаптер за променлив ток (продава се отделно)
  ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е (три чертички) или повече. Ние препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или специален адаптер за променлив ток (продава се отделно). Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер на обектива.
 • USB кабел е предоставен с фотоапарата
  ЗАБЕЛЕЖКА: Функционалността на актуализацията не се гарантира с друг USB кабел.

Други елементи за фотоапарат – Предаване и продукция

 • Източник на захранване за фотоапарата: Специален адаптер за променлив ток
 • USB кабел, доставен с фотоапарата.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Това обновяване на системния софтуер на обектива може да се извърши само когато обективът е поставен на фотоапарата. Не можете да извършите обновяването на системния софтуер на обектива с друг фотоапарат.
 • Поставете обектива на фотоапарата, преди да извършите обновяването на системния софтуер на обектива. Уверете се, че фотоапаратът е изключен.
 • Когато извършвате обновяване на системния софтуер на обектива, използвайте напълно зареден акумулаторен пакет или специален адаптер за променлив ток (продава се отделно). (за фотоапарат α със сменяем обектив)
 • Когато извършвате обновяване на системния софтуер на обектива, моля, използвайте специално предназначения адаптер за променлив ток. (за фотоапарат – Предаване и продукция)
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията, в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете обновяването.
 • Моля, уверете се, че батерията и адаптерът за променлив ток са премахнати, преди да поставите актуализирания обектив. (За фотоапарати от професионална категория)
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим. В случай че компютърът Ви влезе в спящ режим и актуализацията бъде прекъсната, изпълнете отново целия процес за актуализация отначало.
 • Уверете се, че всички устройства, освен компютъра, са изключени.

Как да изтеглите програмата за обновяване на системния софтуер на обектива:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) по-горе.
 3. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 4. Файлът Update_SEL50F12GMV2D.exe ще започне да се изтегля.
 5. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).
  ЗАБЕЛЕЖКА: Със стандартните настройки на Microsoft Edge файлът с актуализацията ще бъде записан в папката Downloads (Изтегляния). Щракнете върху плочката Desktop (Работен плот) на началния екран и намерете изтегления файл в папката Downloads (Изтегляния), като използвате Explorer.

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате обновяването на системния софтуер на обектива Ver.02 за SEL50F12GM.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за обновяване на системния софтуер на обектива

 1. Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
 2. Щракнете двукратно върху файла Update_SEL50F12GMV2D.exe, който сте изтеглили, за да стартирате програмата за обновяване на системния софтуер на обектива.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Показва се прозорецът на програмата за обновяване на системния софтуер на обектива.
 3. Включете фотоапарата. Ако фотоапаратът вече е включен, го изключете и след това отново го включете.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Според инструкцията в Lens System Software Updater (Програма за обновяване на системния софтуер на обектива) изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → USB Connection (USB връзка) на фотоапарата, след което проверете дали е избрано Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем). (Ако използвате серията QX, тази стъпка не е необходима.) Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем), изберете Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем).
 4. Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете обновяването. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на екрана на компютъра се появи съобщение за грешка, моля, опитайте един от следните методи.
  • Разкачете USB кабела от фотоапарата и го свържете отново.
  • Ако има друг USB извод на компютъра, включете USB кабела повторно, като използвате него.
 5. Проверете дали USB икони се показва в лентата на задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако USB икони не се показва в лентата за задачите, моля, продължете със следващата стъпка.
 6. Щракнете върху Next (Напред) в програмата за обновяване на системния софтуер на обектива. Прозорецът на програмата за актуализация на системния софтуер на обектива се показва на компютъра, а на екрана на фотоапарата се показва Follow computer instructions (Следвайте инструкциите на компютъра.).
  ЗАБЕЛЕЖКА: От сега нататък никога не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за обновяване на системния софтуер на обектива не завърши. Докато екранът се промени, може да изминат няколко минути в зависимост от модела на фотоапарата.
  • Компютър
   Вижте екрана на версията
  • Фотоапарат
   Екран
  Отстраняване на неизправности:
  • Ако се появи съобщението The update is not available for your model. (Актуализацията не е налична за Вашия модел.), проверете дали файлът на системния софтуер на обектива, който се опитвате да инсталирате, е правилният за обектива, поставен на фотоапарата Ви. Ако е стартирана правилната програма за обновяване на системния софтуер на обектива, я затворете, разкачете USB кабела, изключете фотоапарата и се върнете на Стъпка 1: Стартирайте програмата за обновяване на системния софтуер на обектива.
  • Ако се появява съобщението Could not find camera with the lens for this update mounted. (Не е намерен фотоапарат с обектива за тази актуализация.), проверете дали фотоапаратът Ви е изброен в раздела Съответни продукти и дали фотоапаратът е свързан към компютъра чрез USB кабел.
 7. Щракнете върху Next (Напред) в програмата за обновяване на системния софтуер на обектива. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. Ако текущата версия на системния софтуер на обектива е Ver.02, не е необходима актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху Finish (Готово), изключете фотоапарата, отстранете комплекта батерии и/или адаптера за променлив ток, поставете батерията отново или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.
  • Необходима е актуализация
   Изображение, показващо текущата версия на системния софтуер в програмата за обновяване на системния софтуер
  • Не е необходима актуализация
   Изображение, показващо най-новата версия на софтуера в програмата за обновяване на системния софтуер
 8. Потвърдете, че Current version (Текуща версия) е Ver.01, натиснете Next (Напред). Данните се прехвърлят на фотоапарата (около 5 секунди).
  ЗАБЕЛЕЖКА Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 9. Когато прехвърлянето на данни приключи, ще се покаже следният екран:
  Отворете екрана за актуализация
  Щракнете върху Finish (Готово).
 10. Процесът на актуализиране започва и на фотоапарата се показва лентата за напредъка (около 30 секунди).
 11. Процесът по актуализация ще приключи, когато съобщението Lens update complete. (Актуализацията на обектива приключи.) се покаже на фотоапарата.
  Ако използвате серия QX, процесът на актуализация е приключил, когато екранът на серия QX изчезне.
 12. Щракнете върху (USB икона) в лентата на задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран, за да спрете USB връзката.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако (USB икона) не се показва в лентата на задачите, моля, продължете към следващата стъпка.
 13. Разкачете USB кабела.
  ЗАБЕЛЕЖКА: След като завършите актуализацията, изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии и/или адаптера за променлив ток, поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.

Стъпка 2: Потвърдете дали версията на системния софтуер на обектива е Ver.02

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер на обектива се показва, както е илюстрирано:
  Изображение, показващо актуализираната версия на софтуера

Въпроси и отговори

Актуализацията не завършва

Ако мониторът остане черен повече от 10 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса по инсталиране.