Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • SRS-ZR7

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява защитената комуникация

ВАЖНО: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате услуга за разпространение на музика Chromecast built-in. Ако не инсталирате ръчно актуализацията, тя ще се инсталира автоматично, когато има активна мрежова връзка и високоговорителят не се използва.

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера 6.28 за SRS-ZR7

Версия на файла

 • 6.28

Дата на издаване

 • 29-07-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Тази актуализация не е необходима, ако Вашата персонална аудио система вече е била актуализирана до версия на фърмуера 6.28. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате. Има два начина да го направите:

 • Как да потвърдите чрез приложението Sony | Music Center (SongPal).
  1. Свържете устройството и смартфона към една и съща Wi-Fi мрежа, като използвате приложението Sony | Music Center (SongPal).
  2. Стартирайте приложението Sony | Music Center (SongPal) на смартфона.
  3. На екрана Speaker & Group (Високоговорител и група) изберете Вашия високоговорител.
  4. Изберете Settings (Настройки).
  5. На екрана Settings (Настройки) изберете Other Settings (Други настройки).
  6. На екрана Other Settings (Други настройки) потвърдете версията на фърмуера на високоговорителя.
 • Проверка чрез персонален компютър.
  1. Свържете устройството към компютър чрез LAN кабел (не е включен в комплекта).

   Забележка: Свържете високоговорителя към компютър директно с LAN кабела.
  2. Свържете захранващия кабел (приложен) към адаптера за променлив ток (приложен) и натиснете бутона (Вкл./В готовност), за да включите захранването.

   Забележка: Изчакайте, докато индикаторът LINK (Връзка) спре да мига и остане светнал в розово.
  3. Покажете мрежовите настройки на устройството на Sony на Вашия компютър.
   1. Стартирайте браузър
   2. Въведете следния URL в адресната лента: http://169.254.1.1
  4. Изберете езика от Language Setup (Настройка на език), ако се показва.
  5. На екрана Device Details (Детайли за устройство) ще се показва Firmware Version (Версия на фърмуера) (X.XX.X.XX) .

   Забележка: Firmware Version (Версия на фърмуера), Model Name (Име на модел), Device Name (Име на устройство), Connection Type (Тип връзка), Internet Access (Интернет достъп), SSID и Security Method (Метод на защита) се показват на този екран.

  Има 2 лесни начина за актуализация на фърмуера:

  МетодОт какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?

  Интернет/мрежа
  (ПРЕПОРЪЧАНО)

  • Ethernet кабел или безжичен рутер за свързване на вашия високоговорител с интернет
  • За да сте сигурни, че високоговорителят Ви е свързан с активна интернет връзка
  Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
  USB устройство за съхранение
  • компютър
  • USB устройство за съхранение
  Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

  Изтегляне и инсталиране

  Интернет/мрежа

  Софтуерната актуализация е налична чрез интернет (мрежата). Моля, извършете следните стъпки.

  ВАЖНО: Моля, уверете се, че Вашето устройство е свързано към електрически контакт чрез USB адаптера за променлив ток, преди да започнете актуализацията.

  Забележка: Не можете да актуализирате до последната версия на софтуера, ако устройството НЕ Е свързано с интернет (мрежата).

  1. Свържете към контакт за електрозахранване. Използвайте USB адаптера за променлив ток и предоставения микро USB кабел, за да свържете порта DC IN 5 V на устройството към електрически контакт.
   Забележка: Актуализацията на софтуера не може да бъде извършена, когато използвате само захранване от батерията.
  2. Свързване към интернет (мрежата)
   • Свързване посредством приложението Sony | Music Center (SongPal) на Вашето мобилно устройство
   • Свързване чрез Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Свързване с помощта на компютър
    Забележка: За допълнителни подробности вижте ръководството с инструкции на продукта.
  3. Ако високоговорителят е включен, натиснете бутона (Вкл./В готовност) и го изключете.
  4. Включете стабилно захранващия кабел, свързан към адаптера за променлив ток, в електрически контакт.
   Забележка: Актуализацията на софтуера не може да се извърши, когато устройството разчита само на мощността на батерията.
  5. Натиснете бутона (Вкл./В готовност), за да включите захранването.
  6. Изчакайте, докато индикаторът LINK (Връзка) спре да мига и остане светнал в оранжево.
   Забележка: Винаги, когато стане налична актуализация на софтуера, бутонът UPDATE/WPS ще светва.
  7. Докоснете и задръжте бутона UPDATE/WPS, докато чуете звуков сигнал. Когато започне актуализацията на софтуера, бутонът UPDATE/WPS ще започне да мига.
   Забележка: Високоговорителят не работи, докато се актуализира, и мигането (интервалът и състоянието) на бутона UPDATE/WPS ще се промени по време на процеса на актуализация.
  8. Бутонът UPDATE/WPS се изключва и високоговорителят превключва в режим на готовност или BLUETOOTH/Network (BLUETOOTH/Мрежа) в готовност автоматично след приключване на актуализацията.
  9. Проверете версията, като следвате стъпките, описани в Проверка на версията на фърмуера, за да потвърдите, че актуализацията е извършена успешно.

  Въпроси и отговори

  Светят ли всички LED индикатори за функциите?

  Актуализацията на софтуера е неуспешна. Натиснете бутона (Вкл./В готовност), за да изключите високоговорителя, после го включете отново. Уверете се, че високоговорителят е свързан към интернет и бутонът UPDATE/WPS свети, после започнете отново актуализацията.

  Светлинният индикатор UPDATE (Актуализация) остава светнал в оранжево.

  Актуализацията на софтуера е неуспешна. Можете да направите актуализация на фърмуера за персонална аудио система чрез USB флаш четец.

  Индикаторът Бутон ON/Standby (Вкл./В готовност) премигва в червено, а бутонът UPDATE/WPS премигва в оранжево.

  Актуализацията на софтуера е неуспешна. Можете да направите актуализация на фърмуера за персонална аудио система чрез USB флаш четец.

  USB

  Поддържани операционни системи:

  • Windows 10
  • Windows 8.1 – моля, използвайте в режим на настолен компютър.
  • Mac OS X (10.6) или по-нова

  Носител за запис:

  USB флаш устройство: Работата не е гарантирана за всички USB флаш устройства с капацитет над 256 MB.

  Забележки:

  • Броят на премигванията на индикатора UPDATE (Актуализация) ще се променя според прогреса на актуализацията. Индикаторът UPDATE (Актуализация) премигва отначало четири пъти и намалява с по едно премигване, след което изгасва, когато актуализирането завърши.
  • Поддържайте високоговорителя свързан към електрическото захранване по време на актуализацията.
  • Не отстранявайте шнура за променливотоково захранване, докато актуализацията не приключи.
  • Не изключвайте захранването по време на актуализацията.
  • Актуализацията обикновено отнема от 3 до 10 минути.

  1. Затворете всички прозорци и програми, които се изпълняват, с изключение на тази страница.
  2. Прочетете правилата и условията на тази страница и ги приемете, като поставете отметка в квадратчето.
  3. Изтеглете актуализацията на фърмуера. Файлът SRS16002.UPG, 151 MB (159 273 152 байта) ще започне да се изтегля.
  4. Запазете файла на работния плот на компютъра си.
   Забележка: Ако използвате Windows 10 или 8.1, файлът с актуализацията ще бъде запазен автоматично в папката „Downloads“ (Изтегляния). Щракнете върху плочката за работния плот в началния екран и намерете изтегления файл в папката „Downloads“ (Изтегляния), като използвате Explorer.
  5. Копирайте файловете за актуализация на USB флаш устройство:
   1. Поставете инициализираното (форматирано) USB флаш устройство в USB слот на компютъра си.
   2. Копирайте папката UPDATE (Актуализация) в USB флаш четеца.

  Актуализирайте аудиосистемата чрез USB:

  1. Свържете високоговорителя към електрически контакт и го включете, като натиснете бутона за включване/готовност
  2. След като индикаторът POWER (Захранване) светне в зелено, поставете USB флаш устройството в USB слота на високоговорителя.
  3. Натиснете и задръжте бутона UPDATE/WPS и незабавно натиснете и задръжте бутона FUNCTION (Функция). След това задръжте двата бутона натиснати за 4 секунди, докато чуете звукови сигнали. Когато високоговорителят се свърже с мрежата, индикаторът UPDATE (Актуализация) може да светне в оранжево. Дори в този случай, моля, работете с него.
  4. Актуализацията чрез USB стартира, индикаторът UPDATE (Актуализация) мига в оранжево. Не използвайте високоговорителя по време на тази процедура.
  5. Индикаторът UPDATE (Актуализация) (и индикаторът за захранване) ще премигнат няколко пъти по време на актуализацията.
  6. Когато актуализацията завърши, индикаторът UPDATE (Актуализация) ще изгасне и високоговорителят влиза в режим на готовност или в режим BLUETOOTH/Network (BLUETOOTH/Мрежа) в готовност автоматично.
   Забележка: Когато включите високоговорителя за първи път след актуализация, индикаторът UPDATE (Актуализация) мига три пъти в оранжево.
  7. Проверете версията на фърмуера.