Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • STR-DN1060
 • STR-DN860

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява стабилността за Chromecast built-in for Audio

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения 

Ограничения

 • Само за използване с продуктите, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави/региони.

Информация за файл

Име

 • Фърмуер на AV приемник до версия M29.R.0534

Име на Zip файл

 • UPDATE_M29R0534.zip

Версия на файла

 • Версия M29.R.0534

Размер на файла

 • 219 MB (229 809 722 байта)

Дата на издаване

 • 12-10-2021

Подготовка

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран особено ако притежавате нов AV приемник. Ако номерът на версията е M29.R.0534 или по-голям, не е необходимо да извършвате актуализацията.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързан AV приемникът Ви: ако AV приемникът Ви е свързан към порта HDMI2, изберете HDMI2 като вход.
 2. Включете AV приемника.
 3. На дистанционното управление натиснете HOME и изчакайте, докато се покаже началния екран.
 4. На дистанционното управление натиснете HOME след това с бутоните със стрелки изберете Setup (Настройка) → System Settings (Системни настройки) → System Information (Информация за системата) и натиснете ENTER
 5. На екрана на телевизора, ако номерът на версията е M29.R.0534 или по-голям, вече разполагате с най-актуалната версия на фърмуера.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашия AV приемник:

МетодОт какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?
Интернет/мрежа
(ПРЕПОРЪЧАНО)
 • Активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен рутер)
 • съвместим телевизор
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и най-бързият начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение
 • компютър
 • USB устройство за съхранение
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Инсталиране

Актуализиране на Вашия AV приемник през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15 – 60 минути. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията през интернет на AV приемника.

От какво се нуждаете:

 • Активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен рутер)
 • Съвместим телевизор

Как да сте сигурни, че актуализацията ще протече безпроблемно

Актуализацията обикновено се извършва много лесно. Ето как можете да сте сигурни, че ще протече добре от първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своя AV приемник
 • Не изключвайте AV приемника и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията
 • Не натискайте никакви бутони освен упоменатите в инструкциите

Настройване на оборудването:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързан AV приемникът. (Ако приемникът е свързан към порта HDMI2, изберете HDMI2 като вход).
 2. Свържете AV приемника към Вашия интернет източник, като използвате Ethernet кабел или безжична връзка през рутер.
 3. Включете AV приемника.

Получаване на актуализацията:

 1. В менюто Home (Начало) използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете Setup (Настройка) → System Settings (Системни настройки) → Software Update (Актуализация на софтуер) → Update via Internet (Актуализация чрез интернет) и след това натиснете ENTER (Въвеждане).
 2. Когато съобщението A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (В мрежата е намерена нова версия на софтуера. Искате ли да актуализирате софтуера?) се покаже, изберете OK и натиснете ENTER (Въвеждане).
 3. Когато съобщението Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534 (Актуализиране до нова версия на софтуера. Никога не изключвайте захранването по време на актуализацията. Текуща версия M29.R.XXXX Нова версия M29.R.0534) се покаже, изберете Start (Старт) и натиснете ENTER (Въвеждане).
 4. Актуализацията започва.
 5. Ще се покаже следното съобщение: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes.When update is finished, COMPLETE will be displayed on the display window of the receiver, and the receiver will restart automatically.Do not disconnect the power cord during the update process. (Когато актуализацията започне, на прозореца на дисплея на приемника ще се покаже АКТУАЛИЗИРАНЕ. Актуализацията отнема до 60 минути. Когато актуализацията приключи, на дисплея на приемника ще се покаже ЗАВЪРШЕНО и приемникът ще се рестартира автоматично. Не изваждайте кабела за електрозахранване по време на процеса на актуализация.)
  Забележка: Стартирането на актуализацията отнема около 5 минути след изтеглянето на софтуера. Изберете OK и натиснете ENTER (Въвеждане).
 6. По време на актуализацията ще виждате съобщението UPDATING (Актуализиране) на прозореца на дисплея.
 7. Надстройването на фърмуера е завършено, когато се появи съобщението COMPLETE (Готово).
 8. AV приемникът автоматично ще се рестартира, след като надстройването завърши.
 9. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M29.R.0534, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, в случай че имате проблеми с актуализацията на фърмуера на AV приемника Ви чрез интернет.

 • Съобщението Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Неуспешна актуализация. Свържете USB паметта, съдържаща файловете за актуализация, или се свържете към мрежата, за да опитате отново. Ако актуализацията отново е неуспешна, моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти.) се показва на телевизионния екран.
  1. Уверете се, че рутерът и всички устройства, свързани между AV применика и рутера, са включени.
  2. Уверете се, че се използва правилният тип кабел (прав или кръстосан) между AV приемника и рутера.
  3. Уверете се, че всички кабели между AV приемника и рутера са правилно свързани.
  4. Опитайте отново процедурата по актуализация.
  Ако не можете да извършите процедурата Update via Internet (Актуализация чрез интернет), тогава пробвайте процедурата Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет).
 • След стартирането на процедурата Update via Internet (Актуализация чрез интернет) се показва съобщението Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Капацитет на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx% се показва на телевизионния екран), но лентата за напредък на дисплея си остава същата.
  В зависимост от мрежовата връзка процедурата Update via Internet (Актуализация чрез интернет) може да отнеме дълго време (до 60 минути). Затова се показва съобщението Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Капацитет на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx% се показва на телевизионния екран) и лентата за напредъка на дисплея си остава непроменена за дълго време.
 • При стартиране на процедурата Update via Internet (Актуализация чрез интернет) на телевизора се показва съобщението Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Състоянието на връзката не може да бъде потвърдено. Неуспешна комуникация със сървъра. Моля, опитайте отново.) и не можете да извършите надстройката на фърмуера.
  • Уверете се, че LAN кабелът е свързан.
  • Уверете се, че Вашият AV приемник има собствен IP адрес в мрежовите настройки (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате, в полето Proxy Server (Прокси сървър) вместо името на хоста на прокси сървъра).
  • Опитайте отново актуализацията.
 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията.
  Включете AV приемника и опитайте отново актуализацията.
 • Актуализацията се извършва в продължение на над 90 минути и още не е приключила.
  Ако AV приемникът е свързан безжично към мрежата, моля, опитайте да го свържете с кабел към мрежата и опитайте отново процедурата. Ако проблемът продължи, скоростта на предаване на мрежата може да е ниска. В този случай, моля, опитайте се да актуализирате Вашата система чрез процедурата Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет).
 • Съобщението This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Това устройство не е свързано към мрежата. Извършете мрежова диагностика в настройките на сървъра за връзка) се показва на телевизионния екран.
  Моля, проверете дали LAN кабелът е свързан към AV приемника.
 • На екрана на телевизора се извежда съобщението Already Updated (Вече е актуализиран).
  Версията на фърмуера, инсталирана в момента на AV приемника, е най-новата версия.

Актуализация чрез USB памет

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на устройство с USB памет и след това ще я прехвърлите на своя AV приемник.

Препоръчваме следните операционни системи:

 • Windows 10 или 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Как да сте сигурни, че актуализацията ще протече безпроблемно

Актуализацията обикновено се извършва много лесно. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешна още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своя AV приемник
 • Не изключвайте AV приемника и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията
 • Не натискайте никакви бутони освен упоменатите в инструкциите

Изтеглете актуализацията на своя компютър:

 1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
 2. Изтеглете файла UPDATE_M29R0534.zip на Вашия компютър, като се уверите, че помните директорията, където е запазен.
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон върху него и натиснете Properties (Свойства). Проверете дали размерът е 219 MB (229 809 722 байта)

Запаметете в USB паметта:

 1. Извлечете файла на компютъра си:
  • За Mac: Отидете на мястото, където е изтеглен файлът, и щракнете два пъти върху файла UPDATE_M29R0534.zip. Извлечената папка е с име UPDATE (Актуализация).
  • За Windows:
   1. Отидете до директорията, където е изтеглен файлът, щракнете с десен бутон върху файла UPDATE_M29R0534.zip, след което щракнете върху Extract All (Разархивиране на всички).
   2. В прозореца Extract Compressed (Zipped) Folders (Извличане на компресирани (архивирани) папки) щракнете върху Extract (Извличане).
   3. Ще бъде създадена нов папка с име UPDATE (Актуализация).
 2. Проверете дали тези четири файла се намират в папката UPDATE (Актуализация): MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN и MSB29-FW_MB.ID.
 3. Свържете съвместимо USB устройство за съхранение към Вашия компютър.
  • За Mac: Плъзнете и пуснете папката UPDATE (Актуализация) в главната папка на USB устройството.
  • За Windows:
   1. Отидете в директорията, в която е създадена папката, и щракнете с десен бутон върху папката UPDATE (Актуализация).
   2. В менюто щракнете върху Send To... (Изпращане до...).
   3. Щракнете върху дисковото устройство, което представлява USB устройството (напр. Removable Disk E:).
   4. Папката UPDATE (Актуализация) ще бъде копирана в USB устройството.

Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.

Прехвърлете актуализацията на своя AV приемник

Първо подгответе оборудването, след което прехвърлете актуализацията на Вашия AV приемник.

Подгответе оборудването:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързан AV приемникът. (Така че, ако AV приемникът е свързан към гнездо за HDMI2, изберете HDMI2 като вход).
 2. Включете AV приемника.
 3. Уверете се, че няма други USB устройства, свързани към AV приемника, ако има такива, извадете ги от AV приемника.

Прехвърляне на актуализацията:

 1. Поставете USB устройството за съхранение с файла за актуализация в USB порта, разположен на предния панел на AV приемника.
 2. В менюто Home (Начало) използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете Setup (Настройка) → System Settings (Системни настройки) → Software Update (Актуализация на софтуер) → Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет) и след това натиснете ENTER (Въвеждане).
 3. Съобщението Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Актуализиране на файловете, намерени в USB паметта. Искате ли да актуализирате софтуера? Текуща версия M29.R.XXXX Нова версия M29.R.0534) се показва на телевизионния екран. Изберете OK и натиснете ENTER (Въвеждане).
 4. На телевизионния екран ще бъде изведено следното съобщение: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes.When update is finished, COMPLETE will be displayed on the display window of the receiver, and the receiver will restart automatically.Do not disconnect the power cord during the update process. (Когато актуализацията започне, на прозореца на дисплея на приемника ще се покаже АКТУАЛИЗИРАНЕ. Актуализацията отнема до 60 минути. Когато актуализацията приключи, на дисплея на приемника ще се покаже ЗАВЪРШЕНО и приемникът ще се рестартира автоматично. Не изваждайте кабела за електрозахранване по време на процеса на актуализация.) Изберете OK и натиснете ENTER (Въвеждане).
 5. Актуализацията започва.
 6. По време на актуализацията ще виждате съобщението UPDATING (Актуализиране) на прозореца на дисплея.
 7. Надстройването на фърмуера е завършено, когато на прозореца на дисплея се появи съобщението COMPLETE (Завършено).
  Забележка: Не изключвайте AV приемника и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията
 8. AV приемникът ще се изключи автоматично след завършване на актуализацията. Не използвайте и не изключвайте AV приемника, докато актуализацията не завърши.
 9. Извадете USB устройството от AV приемника и включете приемника.
 10. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M29.R.0534, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, в случай че имате проблеми с актуализацията на фърмуера на AV приемника Ви с помощта на Вашия компютър и USB устройство за съхранение.

 • UPDATE (Актуализация) и ERROR (Грешка) се изписват последователно на прозореца на дисплея на приемника.
  1. Изключете системата и извадете захранващия кабел.
  2. Включете захранването на AV приемника.
  3. Опитайте процедурата Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет) отново, като използвате различно USB устройство за съхранение.
 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията.
  Включете захранването на AV приемника и следвайте отново процедурата Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет).
 • Файлът за актуализация UPDATE_M29R0534.zip, който изтеглих от уебсайта за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли успешно файла? Опитайте се да изтриете файла и го изтеглете отново.
 • Актуализацията се извършва в продължение на над 90 минути и още не е приключила.
  1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути.
  2. Включете AV приемника.
  3. Опитайте отново процедурата по актуализация.