ID на член : 00234524 / Последна актуализация : 11/04/2023Печат

[360] Как да оптимизирате приложения (360 Reality Audio)

   

  Чрез извършване на функцията [Optimise apps] (Оптимизиране на приложения) информацията, събрана при анализиране на формата на ушите Ви, се прилага към приложенията, съвместими с 360 Reality Audio (например Вашия доставчик на музикална услуга). 

  Внимание: Преди да можете да извършвате Optimise apps, не забравяйте първо да завършите анализирането на формата на ушите. 
  За повече подробности направете справка в Как да анализирате формата на ушите си (360 Reality Audio)

  Как да оптимизирате приложенията си

  1. Стартирайте приложението Headphones Connect и свържете Bluetooth слушалки.
  2. Изберете 360 Reality Audio Setup  Optimise apps (Оптимизиране на приложения) OPTIMISE (Оптимизиране).

    
  3. Когато се появи съобщението [360 Reality Audio is only available from these music server apps] (360 Reality Audio е налична само от тези приложения за музикален сървър), изберете приложението, което искате да използвате.
  4. Прочетете показаното съобщение и изберете или [LAUNCH TO OPTIMISE] (Стартиране за оптимизиране), или[INSTALL AND OPTIMISE] (Инсталиране и оптимизиране).

  Когато се появи съобщението [OPTIMISE COMPLETE] (Завършено оптимизиране), функцията Optimise apps е завършена.