ID на член : 00294971 / Последна актуализация : 03/08/2023Печат

Гаранционни условия

  За продукти на Sony, закупени в страните от Европейското икономическо пространство, в България важи Европейската гаранция на Sony. Това се отнася обаче само за продукти, към които са приложени "European Guarantee Information Document" и документи за продажба.

  Благодарим Ви за направената покупка на продукт на Сони

  Надяваме се, че ще останете доволни.
  Ако Вашият продукт се нуждае от гаранционен сервиз, моля обърнете се към магазина, от който сте го закупили, или към някой от Упълномощените Сервизи (УС) в нашата Сервизна мрежа на територията на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) или други държави, посочени в този информационен документ или придружаващи го брошури (Гаранционна зона). Пълна информация за мрежата от УС може да намерите и в телефонните указатели, продуктовите каталози и Интернет страницата на Сони. За да си спестите неудобства Ви препоръчваме внимателно да прочетете Ръководството за употреба преди да потърсите гаранционен сервиз.

  Вашата гаранция

  Настоящата гаранция важи за Вашия Сони продукт ако това е указано в документите, които го придружават, и ако продуктът е закупен в Гаранционната зона. С нея Сони гарантира, че продуктът е без дефекти, дължащи се на некачествени материали или неправилна изработка, към датата на първоначалната покупка и за срок от ЕДНА ГОДИНА от тази дата. Сони компанията, която осигурява и признава тази гаранция, е обозначена на информационния документ или в придружаващи го брошури за страната, където търсите гаранционен сервиз. Ако в гаранционния период се установи дефект на продукта, наличен в датата на оригиналната покупка, поради некачествени материали или изработка, Сони или някой от УС в Гаранционната зона ще извърши ремонт безплатно или (по решение на Сони) ще замени продукта или дефектните части съгласно условията и ограниченията по-долу. Сони и УС могат да заменят дефектни продукти или части с нови или фабрично възстановени продукти или части. Заменените продукти и части остават собственост на Сони.

  Условия

  1. Гаранционен сервиз се осигурява само в рамките на гаранционния период ако заедно с дефектния продукт са представени оригиналната фактура или касова бележка, на които са отбелязани датата на покупката, модела и серийния номер.

   Сони и УС могат да откажат безплатно гаранционно сервизиране ако тези документи не са представени или са непълни или нечетливи. Гаранцията няма да се зачете и ако моделът или серийният номер на продукта са променени, изтрити, нечетливи или липсват.
  2. За да избегнете повреждане или загубване/изтриване на преносими носители на данни или аксесоари, извадете ги от уреда преди предаването му за гаранционен сервиз.
  3. Тази гаранция не покрива транспортни разходи и рискове, свързани с транспортирането на Вашия продукт към Сони и УС и обратно.
  4. Тази гаранция не покрива:

   a) периодична поддръжка и ремонт или подмяна на части поради нормално износване

   b) консумативи (компоненти, за които се знае, че изискват периодична подмяна, като незареждащи се батерии, тонери, мастила, крушки и т.н.)

   c) повреди, причинени от употреба или третиране на продукта, несъвместими с нормалната лична или домашна употреба.

   d) повреди или промени в продукта в резултат на:

   i. неправилна употреба, довела до
   - физически, козметични или повреди по повърхността на продукта или на LCD екраните
   - инсталиране, употреба и поддръжка на продукта, несъвместими с предназначението му или с инструкциите на Сони за инсталиране, употреба и поддръжкa
   - инсталиране или употреба на продукта по начин, несъвместим със законите и стандартите за техническа безопасност на страната, където продуктът е инсталиран или използван

   ii. вирусни инфекции или употребата на продукта с различен от доставения с него или неправилно инсталиран софтуер

   iii. състояние или дефекти на системите, с които продуктът е използван или в които е бил вграден, с изключение на други продукти на Сони, проектирани да работят с този продукт

   iv. употреба на продукта с аксесоари, периферни устройства и др. продукти от модели и стандарти и в състояние, различни от предписаните от Сони

   v. ремонт или опит за ремонт от лица, които не са представители на Сони или на УС

   vi. настройки или приспособявания на продукта без изричното писмено разрешение на Сони, включително:
   - модифициране с цел подобряване на спецификациите или функциите, описани в Ръководството за употреба, или
   - модифициране за пригаждане към национални или местни технически стандарти или стандарти за безопасност в държави, различни от тези, за които продукта е проектиран и произведен

   vii. небрежност

   viii. инциденти, пожар, течности, химикали, др.субстанции, наводнение, вибрации, висока температура, неосигурени условия за охлаждане, токов удар, над нормалните или некоректни входни или захранващи напрежения, радиация, електростатични разряди, вкл. светкавици, други външни сили и влияния
    
  5. Тази гаранция покрива само хардуерните компоненти на продукта. Тя не включва софтуера (независимо дали е на Сони или не), за който се прилагат или се предполага, че ще се приложат, лицензионен договор и отделни гаранции или изключения от тях.

  Изключения и ограничения

  Освен изложеното по-горе, Сони не поема гаранции (изрични, предполагаеми, законови или други) за продукт или придружаващ го или съставен софтуер и тяхното качество, действие, точност, надеждност, годност за определена цел и др. Ако това изключение не е позволено изцяло или частично от приложимия закон, Сони изключва или ограничава своята гаранция до максималния обхват, позволен от приложимия закон. Всяка гаранция, която не може да бъде изцяло изключена, ще бъде ограничена (доколкото позволява приложомия закон) до периода на действие на тази Гаранция.
  Задължение на Сони е само да ремонтира или замени продуктите съгласно сроковете и условията на тази Гаранция. Сони не е отговорна за загуби или щети, свързани с продуктите, сервизирането, тази Гаранция или други материални или нематериални загуби - като цената, платена за продукта, загуба на печалби, приход, данни, удоволствие или употреба на продукта или др. свързани продукти – индиректни, случайни или произтичащи загуби или щети.

  Това важи ако загубата или щетата се дължат на:
  i. частично или пълно нефункциониране на продукта или свързани продукти поради дефекти или престой в УС, което причинява престой, загуба на потребителско време или прекъсване на работен процес
  ii. неточност при възпроизвеждането от продукта или свързаните продукти
  iii. увреждане или загуба на софтуерни програми или преносими носители на информация
  iv. вирусни инфекции и други причини

  Това се отнася за щети и загуби във всякакъв юридически смисъл, включително пропуски и други нарушения, неспазване на договор, изрична или подразбираща се гаранция и пълна отговорност (дори когато Сони или УС са били предупредени за възможността за такива щети).
  Ако приложимият закон забранява или ограничава непоемането на отговорност Сони изключва или ограничава своята отговорност до максимума, предвиден от приложимия закон. Например, някои държави забраняват изключенията или ограниченията на щетите, които са резултат от небрежност, престъпно нехайство, умишлено неспазване на правилата, измама и подобни действия. Отговорността на Сони по тази гаранция не може в никакъв случай да превиши цената на продукта, но ако приложимият закон предвижда само по-високи нива на отговорност, то приложими са тези по-високи нива.

  Вашите законни права са гарантирани

  Потребителите имат всички законни права съгласно приложимите национални закони, отнасящи се до търговията с потребителски стоки. Тази гаранция не засяга законните Ви права, нито правата, които не могат да бъдат изключени или ограничени, нито правата Ви по отношение на лицата, от които сте закупили продукта. Вие можете да отстоявате всички Ваши права по Ваша лична преценка.

  Европейска (EU) гаранция [pdf - 80,2 Kb]