ID на член : 00232519 / Последна актуализация : 29/07/2020

Политика за поверителност на приложението “Support by Sony”

  Тази Политика за поверителност се отнася за “Support by Sony” (“Приложението”). Приложението Ви предоставя достъп до разнообразна информация за поддръжка на Вашите продукти с марката Sony. Можете да извлечете максимума от Вашия продукт, като получавате уведомления за актуализации на фърмуер и преглеждате различни материали за поддръжка, включително ръководства и въпроси и отговори.

  В тази Политика за поверителност използваме “SONY”, “ние”, “нас” и “наш/а/и” вместо Sony Marketing Inc. Тази Политика за поверителност обяснява начина, по който използваме различните видове Ваши лични данни, с кого споделяме данните, по какъв начин ги прехвърляме към други държави/региони, колко дълго съхраняваме данните, какви права и избори имате и как можете да се свържете с нас при запитвания.

  1. Резюме на ключовите моменти

  2. Информация, която се събира, когато използвате Support by Sony

  SONY събира и използва информация или данни, както е описано по-долу. Част от тази информация може да се счита за лична съгласно приложимото законодателство във Вашата юрисдикция (наричани общо “събрани данни”) и тя се събира автоматично когато използвате приложението.

  (i) Информация за Вашето устройство, на което е инсталирано приложението (“инсталирано устройство”):

  • ИН на устройството, наименование на модела, наименование на производителя
  • Операционна система и версия на операционната система
  • Код на език, държава или регион, часова зона

  (ii) Информация за приложението:

  • Информация за приложението (идентификация на приложението, версия на приложението
  • Информация относно състоянието и хронологията на използване на приложението върху инсталираното устройство

  (iii) Ваша информация в приложението Support by Sony:

  • Информация за продукти, за които искате да получавате уведомления за актуализации на фърмуера, “целеви модел” (име на модел, дата на закупуване)
  • Информация за настройки, свързана с получаване на уведомления за актуализации

  Събираната автоматично информация, описана по-горе, се качва с ИН на устройство, уникален номер, присвоен на устройствата, на които е инсталирано приложението, което ни дава възможност да различаваме данните, получени от такова устройство, от данните, получени от други устройства.

  SONY използва горепосочените събрани данни за целите, посочени в Раздел 3 по-долу, като стриктно изисква изпълнението на тези цели с цел да Ви предоставя функциите на приложението.

  3. По какъв начин SONY използва Вашата информация?

  SONY обработва Вашите събрани данни чрез приложението за целите, описани в настоящето:
  (За да се избегне всякакво съмнение, SONY не обработва събрани данни, за да предоставя такива минимални функции на приложението като получаване на уведомления за актуализации на фърмуера и преглед на различни материали за поддръжка, включително ръководства и въпроси и отговори. Тези дейности се случват в операционната система на инсталираното устройство. По тази причина, събрани данни не се прехвърлят към SONY.)

  (1) Уведомяване за актуализации на приложението

  Всеки път когато стартирате приложението на Вашето инсталирано устройство, то изпраща “заявка” към сървъра на SONY за проверка дали има налични актуализации за него и да Ви уведоми за информация за актуализации, в случай, че има налични такива. По тази причина, ние използваме само версията на Вашето приложение.

  Моля, имайте предвид, че правното основание SONY да обработва данни за версията на Вашето приложение за извеждане на актуализации за Вашето приложение или свързано устройство е изпълнението на ЛСКП, което имаме с Вас.

  (2) Уведомяване за актуализации относно продукти, регистрирани в приложението

  Приложението Ви уведомява за актуализации за фърмуера за продуктите, които сте регистрирали в него. По тази причина, използваме следните:

  • ИН на устройството
  • Целева информация за модел за получаване на уведомления за актуализации (име на модел, дата на закупуване)
  • Информация за настройки, свързана с получаване на уведомления за актуализации

  Моля, имайте предвид, че правното основание SONY да обработва ИН на Вашето устройство, информация за целеви модел, информация за настройки, е изпълнението на ЛСКП.

  (3) Подобряване/Разработване на продукти и услуги на SONY

  SONY използва всички събрани данни, посочени в Раздел 2 по-горе, за да подобрява и разработва настоящи и бъдещи свои продукти, когато сте избрали “Съгласявам се и продължавам”. Подобряването и/или разработването на продукти включва тези, свързани или с подобряването на техническите функции на свързаното устройство (информация за устройството, което е свързано към инсталираното устройство и което е засечено от или регистрирано в приложението) или използваемостта на такъв продукт за удобство на потребителя. Подобни подобрения/разработвания на продукти се правят само“цялостно”, не на ниво отделен потребител, затова не се таргетират конкретни потребители. Това включва задълбочен анализ на файловете с регистрите за използването на приложението
  - допълване на нашето приложение с нови полезни функции, ако установим неизправности или други технически проблеми (например, нова функция за отстраняване на проблеми със свързването); или
  - промяна на настройките по подразбиране или други настройки, съответно, акцентиране върху специфични настройки/функции, премахване на определени функции, в някои случай с цел добавяне на стойност към Вашето потребителско изживяване.

  Моля, имайте предвид, че Вашето съгласие представлява правното основание за SONY да обработва събраните данни за подобряване/разработване на продукти и услуги на SONY съгласно законодателството на ЕС (Член 6 (1) (а) от Общия регламент за защита на данните).

  SONY може да събира информация чрез следния(те) модул(и) на трета страна, вграден(и) в приложението Support by Sony, и да използва тази информация, както следва:
  *Събраната по-долу информация може също така да бъде автоматично изпратена до всеки доставчик на модул.

  • SONY може да събира “Хронологична информация за използване на приложението” и “Endpoint ARN” чрез [AWS Mobile SDK (Amazon Web Services, Inc.)] за целта, посочена в (1)(2)(3).
  • SONY може да събира “ИН на устройство” и “токен за уведомления” чрез [Google API (Google, Inc.)] за целта, посочена в (1)(2).

  Вие можете да оттеглите горепосоченото си съгласие по всяко време, като изберете “Настройки” > “Споразумение за използване на лична информация с цел подобряване на продукти и услуги” в приложението.

  4. Кой друг има достъп до Вашата информация?

  Вашата информация, която се предава и съхранява от SONY, може да бъде предоставена на други компании от групата Sony Corporation и на трети страни, както следва:

  Дъщерни дружества на SONY
  Събраните данни могат да бъдат споделяни с и използвани от други дъщерни дружества на SONY само на обобщено/анонимизирано ниво с цел подобряване/разработване на продукти, както е посочено в Раздел 3(3) по-горе. “Дъщерни дружества на SONY” означава Sony Corporation, която е крайната компания-майка на SONY и всяко юридическо лице, контролирано от Sony Corporation. SONY и дъщерните дружества на SONY ще се наричат заедно “Групата на SONY”. Терминът “контрол” в този контекст означава пряка или непряка собственост върху поне петдесет процента (50%) от правата на глас в такава корпорация или фактическата власт да се контролират управленските решения на такова юридическо лице.

  Доставчици на услуги
  SONY и дъщерните дружества на SONY могат да използват изпълнители трети страни като лица, обработващи данни/доставчици на услуги, за да обработват събраните данни от тяхно име за целите, посочени в тази Политика за поверителност. Такива трети страни включват, но не се ограничават до доставчици на ИТ услуги или доставчици на хостинги за данни.

  Прехвърляне на бизнес
  В случай, че SONY или дъщерно дружество на SONY продаде или прехвърли част или цялата си бизнес дейност, събраните данни могат да бъдат прехвърлени от SONY или дъщерно дружество на SONY на купуващото или придобиващото юридическо лице, като част от сделката. Ще продължаваме да гарантираме конфиденциалността на събраните данни преди да се случи подобно прехвърляне, а след подобно прехвърляне ще изтриваме събраните данни възможно най-скоро доколкото е приложимо след подобно прехвърляне.

  Държавни/Правоприлагащи органи
  Лични данни могат да бъдат разкривани на държавни и/или правоприлагащи органи, ако е необходимо според приложимото законодателство.

  Други несвързани трети страни
  Можем да разкриваме лични данни на одитори или подобни външни консултанти, като адвокати или данъчни консултанти, за да упражним наши права по закон (например, налагане на съответствие с условията за ползване) и за да ни помогнат да изпълним наши задължения по закон.

  5. Съхранение на данни, управление на Вашата информация

  Ние ще съхраняваме събраните данни докато използвате приложението и за период от 24 месеца след последното му използване от Ваша страна. Моля, имайте предвид, че някои или всички събрани данни може да се изискват за правилната работа на приложенията и че задържането на определена информация може да се изисква по закон. Когато на SONY вече не са и необходими събраните данни, те ще бъдат унищожавани или с премахната идентификация в съответствие с вътрешните правила на SONY за информационна сигурност.

  6. Вътрешно прехвърляне на Вашата информация и съгласие за обработване

  Събраните данни ще се обработват, съхраняват и прехвърлят за целите, посочени в раздел 3, към държави/региони извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) и/или Вашата държава/регион на пребиваване, включително по-специално Япония и САЩ.

  Когато информация се прехвърля извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) към нас или трета страна във връзка с целите, посочени в тази Политика за поверителност, ние ще предприемем подходящи мерки, за да гарантираме, че Вашите лични данни ще бъдат защитени по подходящ начин в държавите/регионите, при които няма задължително ниво на защита, сравнимо с европейските закони за защита на данните. По-специално, може да приложим стандартните договорни клаузи, публикувани от Европейската комисия или подходящо сертифициране съгласно Щита за поверителност. Когато събраните данни се прехвърлят към Япония, подходящото ниво на защита на данните се потвърждава със съответното решение на Европейската комисия.

  7. Сигурност

  SONY предприема разумни мерки за сигурност, предназначени да защитават Вашата информация от загуба, злоупотреба или промяна. Въпреки че се стремим да защитаваме Вашата информация, не можем да гарантираме абсолютната сигурност на каквато и да е информация, предадена към нас чрез приложението или тази, която съхраняваме в нашите системи, или която е съхранена в системите на нашите подизпълнители-трети страни.

  8. Нашата политика по отношение на децата

  SONY се е ангажирала да спазва всички приложими закони и разпоредби, свързани със събирането, съхранението и използването на лична информация, касаеща деца, включително Закона за защита на онлайн поверителността на децата в САЩ и приложимите местни закони в други държави. Приложението е предназначено за широка аудитория; то не е насочено да и не събира преднамерено лична информация от деца на възраст под 16 г. Ако сте родител или настойник и имате притеснения, че детето Ви ни е предоставило лична информация без Ваше съгласие, можете да се свържете с нас по начина, посочен по-долу (Раздел 11).

  9. Права на неприкосновеност на личния живот

  В някои държави/региони имате определени права по отношение на събраните данни, които SONY или дъщерно дружество на SONY съхранява за Вас. Това може да включва правото да поискате копие от събраните данни, които SONY или дъщерно дружество на SONY съхранява за Вас и/или правото да поискате SONY или дъщерното дружество на SONY да променят, заличат, унищожат, изтрият, блокират/ограничат последващото обработване и/или използване на такива събрани данни или да коригират такива събрани данни, ако те са неточни. Също може да имате право да поискате от нас да предоставим определени видове събрани данни на Вас или друга организация, която сте посочили, в структуриран или машинно четим формат. В допълнение, можете да възразите срещу обработването на събраните данни при определени обстоятелства (по-специално, когато не трябва да обработваме данните, за да отговорим на договорни или други законови изисквания). Тези права могат да бъдат ограничени, например, ако изпълнението на Вашето искане би разкрило лични данни за друго лице или ако поискате от нас да изтрием информация, която по закон трябва да съхраняваме, или имаме правно обосновани интереси да съхраняваме. Ако искате да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас, както е описано в 11. Информация за контакт по-долу.

  10. Промени

  SONY ще Ви уведоми за всякакви промени в своята Политика за поверителност, като публикува на видно място уведомление за измененията в приложението. Можете да прегледате последната версия на Политиката за поверителност по всяко време, като изберете “Настройки” > “Политика за поверителност” в приложението.

  11. Информация за контакт

  Ако имате някакви въпроси или притеснения по отношение на тази политика за поверителност, или ако желаете да упражните някое законно право относно събраните данни, моля, свържете се с нас.

  Ако сте в ЕС: Администратор на събраните данни е Sony Marketing Inc., японска компания. Наш представител в ЕС е Sony Europe BV, нидерландска компания, чиито служебен адрес е Taurusavenue 16, 2132LS Hoofddorp, the Netherlands. Ако имате някакви притеснения относно начина, по който обработваме Вашите данни, можете да се свържете с нашия представител в ЕС, като изпратите имейл на: privacyoffice.SEU@sony.com. Можете да се свържете с нас и като пишете на Sony Europe BV на горепосочения адрес или на The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, The United Kingdom или можете да се свържете с местната компания на Sony на http://sony-europe.com.

  Ако сте в Обединеното Кралство: Администратор на събраните данни е Sony Marketing Inc., японска компания. Наш представител в Обединенето кралство е Sony Europe BV, нидерландска компания, чийто британски клон е със служебен адрес: The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, The United Kingdom. Ако имате някакви притеснения относно начина, по който обработваме Вашите данни, можете да се свържете с нашия представител в Обединеното кралство, като изпратите имейл на: privacyoffice.SEU@sony.com. Можете да се свържете и като пишете на The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, The United Kingdom или можете да се свържете с местната компания на Sony на http://sony-europe.com.

  12. Права на неприкосновеност на личния живот (включително ЕИП и Калифорния/Права на неприкосновеност на личния живот в други щати на САЩ)

  В някои държави, включително държави в ЕИП, Вие имате определени права по отношение на личната информация, която Sony съхранява за Вас. Те може да включват права да: поискате копие от личната информация, която съхраняваме за Вас, и/или може да поискате да коригираме, променим, изтрием информацията, ако тя е неточна. В някои държави, включително държави в ЕИП, може също да поискате от нас да Ви предоставим определен вид информация в структуриран, машинно четим формат и да поискате от нас да споделим (прехвърлим) такива данни с/към друг администратор. Тези права могат да бъдат ограничени, например, ако изпълнението на Вашето искане би разкрило лични данни за друго лице или ако поискате от нас да изтрием информация, която по закон трябва да съхраняваме, или имаме правно обосновани интереси да съхраняваме. Ако искате да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас, както е описано в Раздел 11 по-горе.

  Права относно личните данни на жители на ЕС на Групата на SONY:
  По отношение на Вашите събрани данни, които обработваме, ако се намирате в ЕС/ЕИП, може да имате следните права, съгласно чл.15-18 и чл.19-21 от ОРЗД:

  • Имате право на достъп (включително копие от) Вашите събрани данни (чл.15 от ОРЗД); на корекция, изтриване или ограничаване (спиране на активно) обработването на Ваши събрани данни (чл.16-18 от ОРЗД); и да получите събраните данни, които сте ни предоставили по договор или с Ваше съгласие в структуриран, машинно четим формат, и да поискате от нас да споделим (прехвърлим) тези събрани данни с друг администратор (чл.20 от ОРЗД).
  • В допълнение, можете да възразите срещу обработването на Ваши събрани данни при определени обстоятелства (по-специално, когато не трябва да обработваме данните, за да отговорим на договорни или други законови изисквания или когато използваме данните за директен маркетинг - чл.21 от ОРЗД). 
  • Когато сме поискали Вашето съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време (чл.7, ал.3 от ОРЗД). Ако поискате да оттеглите Вашето съгласие SONY да обработва Вашите данни, това няма да окаже въздействие върху обработване, което вече се е случило към този момент.

  Тези права могат да бъдат ограничени, например, ако изпълнението на Вашето искане би разкрило лични данни за друго лице или ако поискате от нас да изтрием информация, която по закон трябва да съхраняваме, или имаме правно обосновани интереси да съхраняваме. Ако искате да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас.

  Също така имате право да предявите иск пред надзорен орган за защита на данните в държавата/региона, където живеете, работите или където смятате, че се е случило нарушението на защитата на данните - въпреки, че се надяваме, че можем да Ви съдействаме при запитвания или притеснения, които може да имате, относно използването на събраните данни от наша страна.

  Последна актуализация: 25.06.2020 г.