ID на член : 00192289 / Последна актуализация : 13/06/2022Печат

Как да настроите или пренастроите Sony Android TV или Google TV: Кабел/наземна връзка (антена)/аналогова връзка

  Преди да започнете

  Бутони със стрелки на дистанционното управлениеБутони със стрелки на дистанционното управление
  Използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да навигирате в менюто на телевизора.Изберете опции, като натиснете бутона "Плюс". Това е кръглият бутон в центъра на кръглата област на менюто на дистанционното управление.

  Цифрова фина настройка

  Google TV

  1. Натиснете бутона за бързи настройки на дистанционното управление.
   • Като алтернатива можете да използвате бутоните със стрелки на дистанционното си управление, за да отидете до разделите в горната част на екрана, след това докрай надясно. От списъка изберете Settings (Настройки).
  2. Изберете Settings (Настройки).
  3. Изберете Channel & Inputs → (Канали и входове) Channels → (Канали) Channel setup → (Настройка на канал) Auto tuning → (Автоматична настройка) Digital* (Цифрова).
   • (*) Вместо да изберете Digital (Цифрова), може да се наложи да изберете различна опция в зависимост от Вашия доставчик на услуги.
   • Вашият телевизор може да поиска ПИН код [English], след като сте избрали Auto tuning (Автоматична настройка).
  4. Изберете Set up (Настройка).
  5. Стартирайте сканирането на канали за цифрови, след това изберете Next (Напред).

  Забележка: Ако съобщението "Selected channel is scrambled or cannot be decoded. Please check that the CA module and smart card are properly inserted" (Избраният канал е кодиран или не може да бъде декодиран. Моля, проверете дали CA модулът и смарт картата са правилно поставени) се появи, когато изберете канал, след като настройката приключи, в зависимост от доставчика може да се наложи да поставите CI+ модула (CAM карта) в слота, наличен на гърба на телевизора.


  Android TV™

  1. Натиснете бутона [HOME] на дистанционното управление.
  2. Изберете Settings (Настройки).
  3. Следващите стъпки ще зависят от опциите на телевизионното меню:
   • Следващите стъпки ще зависят от опциите на телевизионното меню. Вашият телевизор може да поиска да въведете ПИН код, ако сте задали такъв.
    • Изберете Watching TV → (Гледане на телевизия) Channel setup → (Настройка на канал) Auto tuning → (Автоматична настройка) Digital (Цифров).
    • Изберете Watching TV → (Гледане на телевизия) Channels → (Канали) Channel setup → (Настройка на канал) Auto tuning → (Автоматична настройка) Digital (Цифров).
    • Изберете Watching TV → (Гледане на телевизия) Channels → (Канали) Channel setup → (Настройка на канал) Digital setup → (Цифрова настройка) Digital tuning → (Цифрова фина настройка) Digital auto tuning. (Цифрова автоматична фина настройка)
    • Изберете Channel setup → (Настройка на канал) Digital setup → (Цифрова настройка) Digital tuning → (Цифрова фина настройка) Digital auto tuning. (Цифрова автоматична фина настройка)
  4. Когато бъдете попитани "Do you want to start Auto Tuning?" (Искате ли да започнете автоматична фина настройка), изберете Yes (Да). Някои телевизори искат ПИН код или потвърждение.
  5. Изберете между Antenna (наземна връзка) или Cable (Кабел).
   Когато изберете Antenna (Антена), в този момент автоматичната фина настройка за антена ще стартира
  6. Ако в предишната стъпка е избрана опцията Cable (Кабел), ще се появи менюто за настройка на кабел.
   Можете да изберете да зададете ръчно Scan Type (Тип на сканиране), Frequency (Честота) или Network ID (Мрежов идентификатор) в съответствие със специфичните мрежови параметри, получени от Вашия доставчик на излъчване.
   Ако не сте получили нищо, препоръчваме да използвате настройките по подразбиране:
   • Operator (Оператор): Изберете името на вашия доставчик на излъчване от списъка
   • Network ID (Мрежов идентификатор): Auto
   • Frequency (Честота): Auto
   • Scan type (Тип на сканиране): Бързо сканиране
  7. Ако сканирането не открие нито един или всички канали, може да опитате да промените настройката Scan Type (Тип сканиране) на Full scan (Пълно сканиране).
   ВАЖНО: Когато изберете Full scan (Пълно сканиране), настройката на телевизора може да отнеме един час или повече. Ако имате проблеми с процедурата за настройка на кабел, моля, допитайте се до Вашия доставчик, тъй като той може да използва различни настройки.
  8. Продължете, като натиснете Start (Старт).
  9. Телевизорът ще започне фината настройка. Когато приключи, ще се появи съобщение за потвърждение.

  Забележка: Ако се появи съобщението "Signal cannot be decoded" (Сигналът не може да бъде декодиран), когато изберете канал, след като фината настройка приключи, в зависимост от доставчика, може да се наложи да поставите CI+ модула (CAM карта) в слота, наличен на гърба на телевизора.


  Аналогова настройка

  Google TV

  Android TV


  Забележки: