ID на член : S700023071 / Последна актуализация : 12/07/2018Печат

Моят таблет Xperia не се свързва към безжичната ми мрежа

  Моят таблет Xperia не се свързва към безжичната ми мрежа

  Ако вашият Sony таблет не се свързва към безжичната ви мрежа, следвайте инструкциите по-долу. 

  1. Проверете настройката за безжично свързване на таблета
   Забележка: Този раздел взима за даденост, че името, паролата и вида защита на безжичната мрежа са известни, и че самата мрежа работи добре. Другите устройства, като например смартфони или ноутбуци, трябва да могат да се свържат с вашата мрежа. Препоръчваме ви да запишете данните на своята безжична мрежа за справка в бъдеще.
   1. На началния екран чукнете ST apps бутона Apps [Приложения], след което WiFi-Checker. [Проверка на Wi-Fi].
   2. Чукнете Test [Тест] и следвайте инструкциите на екрана.
    [Изображение: Wi-Fi Checker]
   3. Може да са необходими няколко теста и стъпки за разрешаване на проблема.
    Ако вече няма промяна в предложените стъпки за разрешаване на проблема, а проблемът все още съществува, преминете към следващата стъпка.
  2. Проверете свързването между таблета и маршрутизатора.
   Забележка: Разстоянието и препятствията, като например стени, подове, врати и уреди, може да повлияят на безжичните връзки. Другите безжични мрежи може да засегнат вашата безжични връзка, особено когато използвате едни и същи канали. 
   1. Ако таблетът се свързва към безжичната мрежа, докато е близо до маршрутизатора, но не когато е далеч от него, решението не е в таблета и не се описва в тази статия. Препоръчваме ви да тествате, използвайки други безжични канали, и да потвърдите правилното сглобяване и поставяне на антената на маршрутизатора. За допълнителна информация вижте ръководството за маршрутизатора.
   2. Ако таблетът не може да се свърже към маршрутизатора, докато е близо до него, преминете към следващата стъпка.
  3. Проверете дали маршрутизаторът използва филтриране на MAC адреси
   Забележка: Филтрирането на MAC адреси използва адрес на мрежов адаптер, за да позволи или откаже достъп. Това се конфигурира в панела за конфигурация на маршрутизатора.
   1. Ако сте добавяли други безжични устройства или сте позволявали да приятели да използват вашата безжична мрежа, без да сте правили промени в конфигурацията на маршрутизатора, можем да предположим, че филтрирането на MAC адреси не се използва, затова преминете към стъпка D.
   2. Ако не сте сигурни, вижте ръководството за потребителя за вашия маршрутизатори и използвайте наличната информация или за да потвърдите, че не се използва филтриране на MAC адреси, или да го деактивирате, или да добавите таблета към списъка с разрешените устройства. За да откриете MAC адреса на таблета, чукнете Apps (Приложения), Settings (Настройки), About tablet (За таблета) и Status (Състояние). Ще се отвори изскачащ прозорец. Превъртете надолу, за да видите Wi-Fi MAC адреса.
  4. Проверете дали вашият Sony таблет използва текущата системна актуализация
   1. Чукнете Apps [Приложения], Settings [Настройки], след което About tablet [За таблета].
   2. Чукнете System Update [Актуализация на системата].
   3. Ако таблетът използва стара версия, актуализирайте до текущата версия.
    Забележки: 
    • Инструкциите за актуализация са предоставени на уебсайта в раздела за актуализация на секцията за вашия модел.
    • Ако връзката към безжичната мрежа не е надеждна, дори когато сте близо до маршрутизатора, използвайте мрежа на друго място, за да извършите актуализацията.
  5. Нулиране на Wi-Fi модула
   1. На началния екран чукнете Apps [Приложения], след което Settings [Настройки].
   2. Чукнете превключвателя до Wi-Fi, за да деактивирате Wi-Fi.
    Забележка: "ON' (Вкл.) означава, че Wi-Fi е активирано.
   3. Натиснете и задръжте бутона за включване за около 3 секунди.
   4. Когато излезе потвърждението за изключване, чукнете OK.
   5. Изчакайте, докато таблетът се изключи, след което натиснете бутона за включване отново.
   6. След стартиране на таблета чукнете Apps [Приложения], след което  Settings [Настройки].
   7. Чукнете превключвателя до Wi-Fi, за да активирате Wi-Fi.
   8. Ако таблетът не може да се свърже към безжичната мрежа, преминете към следващата стъпка.
  6. Нулиране на таблета
   1. Докато таблетът е включен, натиснете и задръжте бутона за включване за около 10 секунди.
   2. Натиснете бутона за включване отново и изчакайте, докато таблетът се рестартира.
   3. Ако таблетът не може да се свърже към безжичната мрежа, преминете към следващата стъпка.
  7. Нулиране до фабричните настройки
   Забележка: фабричното нулиране изтрива всички приложения и техните данни, включително настройките за безжичната мрежа, данни за Google и имейл акаунти и отметки в браузъра. Можете да инсталирате отново своите приложения от Android Market след нулирането до фабричните настройки.
   1. На началния екран чукнете Apps [Приложения], след което Settings [Настройки].
   2. Чукнете Backup & reset [Архивиране и нулиране] в раздела Personal (Лични).
   3. Чукнете Factory data reset [Нулиране до фабричните настройки].
   4. Чукнете Reset tablet [Нулиране на таблета], за да продължите.
   5. Чукнете Erase everything [Изтриване на всичко], за да потвърдите изтриването на данните.
   6. След няколко секунди таблетът ще се изключи.
   7. Следвайте съветника при стартиране, както и за конфигурирането на безжичната мрежа.
   8. Проверете дали сега таблетът се свързва с безжичната мрежа.
   9. Ако това не разреши проблема, може да е необходима поправка.
    Моля, използвайте опцията за контакт на тази страница, за да се свържете с нас.